หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ทางจิตวิทยา เพื่อให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเอก นำความรู้ไปใช้ในการทำงานและวิจัยตามหน่วยราชการและบริษัทเอกชนต่างๆ
นักศึกษาคณะต่างๆ สามารถเลือกศึกษาวิชาในสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโทและวิชาเลือกนอกสาขา เพื่อให้มีความรอบรู้และความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ตลอดจนวิธีศึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต และได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
  1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30 หน่วยกิต
  2. วิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต
  2.1 วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
  2.2 วิชาบังคับนอกสาขา 13 หน่วยกิต
  2.3 วิชาเลือก 38 หน่วยกิต
  2.3.1 วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
  2.3.2 วิชาเลือก 35 หน่วยกิต
  3. วิชาโทและ/หรือวิชาเลือกเสรี 30 หน่วยกิต

ข้อกำหนดของหลักสูตร

  1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามหลักสูตร และระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. วิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต
  2.1 วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชา 8 วิชา ดังนี้ คือ
   รหัส-ชื่อวิชาหน่วยกิต
   จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป 3
   จ. 351 จิตวิทยาการทดลองว่าด้วยการเรียนรู้และการรับรู้ 4
   จ. 352 สรีรจิตวิทยา 3
   จ. 371 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3
   จ. 372 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 3
   จ. 373 การวัดผลทางจิตวิทยา 3
   จ. 374 จิตวิทยาแรงจูงใจ 3
   จ. 375 จิตวิทยาการรับรู้ 3
  โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่า C ในรายวิชา จ. 211, จ. 351, จ. 352, จ. 371, จ. 372, จ. 373
  2.2 วิชาบังคับนอกสาขา 13 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้วิชาดังต่อไปนี้ คือ
   รหัส-ชื่อวิชาหน่วยกิต
   ส. 211 สถิติ 1 3
   ส. 218 สถิติที่ใช้ในจิตวิทยา 1 3
   ส. 319 สถิติที่ใช้ในจิตวิทยา 2 3
   ส. 457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3
   วท. 216 ชีววิทยาของสัตว์ 4
  2.3 วิชาเลือก 38 หน่วยกิต
  2.3.1 วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาและสอบไล่ได้ในรายวิชา จ. 226 จิตวิทยาสังคม หรือ จ. 346 จิตวิทยาอปกติ รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
  2.3.2 วิชาเลือก 35 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอื่นๆ ในวิชาเฉพาะด้านอีกไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
  3. วิชาโทและ/หรือวิชาเลือกเสรี 30 หน่วยกิต
  นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
  3.1 วิชาโทและวิชาเลือกเสรี 30 หน่วยกิต
  3.1.1 วิชาโท 24 หน่วยกิต
  นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ และหากมีจำนวน หน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ให้ครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ข้างต้น
  3.1.2 วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นจำนวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
  3.2 วิชาเลือกเสรี 30 หน่วยกิต
  นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนอย่างน้อย 30 หน่วยกิต การศึกษาวิชาเลือกเสรีตามข้อ 3 นี้ ให้หมายรวมถึงวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย
การศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเฉพาะด้าน 4 รายวิชา คือ จ. 211, จ. 226 หรือ จ. 346, จ. 371 และ จ. 374 รวม 12 หน่วยกิต โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C ในรายวิชา จ. 211, จ. 371
2. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเลือกในวิชาเฉพาะด้านอีกอย่างน้อย 12 หน่วยกิต

การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาจิตวิทยา

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาจิตวิทยาได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
  1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
  3. ได้ศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร รวม 30 หน่วยกิต
  4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาจิตวิทยา ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
  4.1 ต้องศึกษารายวิชาบังคับรวม 32 หน่วยกิต โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C ในรายวิชา จ. 211,
  จ. 351, จ. 352, จ. 371, จ. 372, จ. 373, และต้องสอบไล่ได้ในรายวิชา จ. 374, ส. 211 (หรือ ส. 218) ,
  ส. 319, วท. 216
  4.2 ศึกษาวิชาเลือกในวิชาเฉพาะด้านอีกไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

edit @ 1 Jun 2012 14:55:30 by folkswaken

Comment

Comment:

Tweet

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html

#1629 By http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-08-31 06:12

I'm truly enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!
http://www.shoessaleme.com/

#1628 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-18 16:51

My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to exploring your web page again.
http://www.shoessaleme.com/

#1627 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-18 16:51

I am curious to find out what blog system you have been utilizing? I'm having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?
http://www.shoessaleme.com/brands-snapback-hats-boston-snapback-hats-online-305_310.html

#1626 By http://www.shoessaleme.com/brands-snapback-hats-boston-snapback-hats-online-305_310.html (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-18 16:51

Admiring the commitment you put into your site and in depth information you present. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material. Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
http://www.ituriarte.com/su%C3%A9ter-ventas-en-l%C3%ADnea-Marcas-181.html

#1625 By http://www.ituriarte.com/su%C3%A9ter-ventas-en-l%C3%ADnea-Marcas-181.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-07-10 19:30

{What you ought to do|Variety of constructive things to do|Carry out the following} to find out about watch before you're left out.

#1624 By ?? ??????? ????? (192.99.8.96) on 2013-11-13 23:51

watch was a tad too easy previously, however right now it is {impossible|practically impossible|close to impossible|virtually impossible}

#1623 By ???????? (195.154.167.165) on 2013-11-07 23:56

Further from the ultimate method for men that one can discover more about straight away.

#1622 By ??? ?? ???? ??? (195.154.167.165) on 2013-11-07 16:34

{What we ought to do|Variety of great actions|Carry out the following} to discover watch well before you are abandoned.

#1621 By ???? ??? (195.154.167.165) on 2013-11-07 00:09

An Repugnant {Truth|Fact|Actuality|Facts|Inescapable fact|Honest truth} Relating To Your Wonderful japan Ideal

#1620 By ??? ??????? (195.154.167.165) on 2013-11-02 09:15

Hi! I've been following your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the good job!
????? ?? ??? http://www.xiaoxueyeah.com/wenger-watch

#1619 By ????? ?? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-01 09:17

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.
???? ??? http://www.sikusawath.com/elginabc

#1618 By ???? ??? (62.210.202.235) on 2013-11-01 07:16

Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!
?? ???? ?? http://www.tmgmt.net/???ugg?-jp-2.html

#1617 By ?? ???? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-31 08:45

japan can help all of us by simply integrating several distinctive functions and features. It is a unvaluable item for any follower of japan.
??????? http://www.schlachtreif.com/red-wing-japan-21.html

#1616 By ??????? (195.154.167.165) on 2013-10-31 00:46

This is one awesome blog.Thanks Again. Much obliged.

#1615 By bottes fourrees (202.105.62.162) on 2013-10-30 06:54

Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?
www.sowatchnet.com http://www.sowatchnet.com/

#1614 By www.sowatchnet.com (62.210.202.240) on 2013-10-29 05:04

Some Terrible {Truth|Fact|Actuality|Facts|Unavoidable fact|Honest truth} Regarding Your Amazing japan Ideal
??????????? http://www.austinteeclub.com

#1613 By ??????????? (195.154.167.165) on 2013-10-29 01:44

Innovative watch Ebook Disclose Ideal Way To Rule The watch Scene

#1612 By ??????? (195.154.167.165) on 2013-10-27 23:14

Fully grasp who's {talking about|chatting about|discussing|discussing about|expounding on|posting about|preaching about|raving about|speaking about|speaking of|writing about|discussing around} bag and the key reasons why you should be afraid.

#1611 By ?????? ??? (195.154.167.165) on 2013-10-24 09:51

They Previously used to Laugh at japan - Nowadays I laugh at all of them

#1610 By ?????? ????????? (195.154.167.165) on 2013-10-22 00:04

Very informative article post.Really thank you! Will read on

#1609 By ugg prix discount (219.136.102.20) on 2013-10-21 23:29

<p>La Garconne even ran a great blog on the collection called "Channeling Meryl," and they show Jensen's looks on model Ikeliene Stange, who's a real ringer for the younger Streep.</p>

#1608 By cheap new balance 574 (110.90.245.192) on 2013-10-21 07:58

<p>But at his spring 2013 show in Milan, Giorgio Armani showed soft flowy pants -- some even chiffon -- for evening in a variety of ways: as soft suits, with beaded tops, with beaded jackets. Or in the most interesting way: layered, peaking out of knee-length beaded evening dresses. His color palette was watery: grey, silver, blues and greens. </p>

#1607 By mulberry outlet (110.90.245.192) on 2013-10-21 07:53

Simply wanna input that you have a very nice internet site , I enjoy the layout it really stands out.

#1606 By women swimwear (195.154.178.75) on 2013-10-17 07:55

become fairly fashionable and then good, and I end up getting a great deal of adds to concerning Louis Vuitton Outlet. Would wish to consider Louis Vuitton Outlet.

#1605 By Louis Vuitton Outlet (108.171.255.42) on 2013-10-17 02:34

watch was absurdly simple in the past, but now its {impossible|more-or-less impossible|close to impossible|virtually impossible}
???? ???? http://www.allkidney.com

#1604 By ???? ???? (192.99.6.95) on 2013-10-16 14:42

{Something you ought to do|Report of constructive steps|Perform the following} to discover more on watch well before you are abandoned.
hermes ???? ????? http://www.allkidney.com/????hermes-japan-12.html

#1603 By hermes ???? ????? (192.99.6.95) on 2013-10-16 09:52

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back often!
??????? ??? http://www.jdzhw.com/???????-jp-14.html

#1602 By ??????? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-14 18:05

Hola! I've been following your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to tell you keep up the great job!
????? ?? ??? http://tokei.btrhorse.com/?fossil??????-??-jp-12.html

#1601 By ????? ?? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-14 18:01

The key reason why no one is speaking about watch {and|and for these reasons|and therefore|and as a result} exactly what one {should do|ought to create} this afternoon.

#1600 By ??????? (192.99.6.95) on 2013-10-13 05:01

This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
??????????? http://catholichomeschool.org/wp-content/uploads/good/BVLGARI3.html

#1599 By ??????????? (62.210.202.241) on 2013-10-11 10:54

Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
ugg ??????? http://boots.hamishgibson.com/

#1598 By ugg ??????? (62.210.202.243) on 2013-10-11 07:45

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. But imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the best in its field. Very good blog!
????? ?? http://watches.flashead.com/?????adidas-??-watches-1.html

#1597 By ????? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-09 02:21

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!
aztibb.com http://jp.aztibb.com/

#1596 By aztibb.com (62.210.202.241) on 2013-10-09 01:46

My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page again.
????? ??? ?? http://jp.4dmm.com/?????adidas-jp-14.html

#1595 By ????? ??? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-09 01:46

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
??? ?? ?????? http://tokei.7hapi.com/gucci-???-nihon-9.html

#1594 By ??? ?? ?????? (62.210.202.241) on 2013-10-09 01:46

Currently it looks like Wordpress is the preferred blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
?? ??? ??? http://ugg.aztibb.com/ugg-?????-???-ugg-1.html

#1593 By ?? ??? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-09 01:46

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?
G-SHOCK ??? http://jp.fomecomix.com/???????-cc-7.html

#1592 By G-SHOCK ??? (62.210.202.241) on 2013-10-09 01:46

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
WENGER ?? ???? http://tokei.emolog.net/wenger-?????-???-emolog-10.html

#1591 By WENGER ?? ???? (62.210.202.241) on 2013-10-09 01:46

Creative men Publication Reveals Simple Tips To Dominate The men Arena
www.austinteeclub.com/ http://www.austinteeclub.com/????-??????????-legend-walker-??????-???????-?????-jp-2025.html

#1590 By www.austinteeclub.com/ (192.99.6.95) on 2013-10-07 20:10

Basic principles of watch that you will make full use of starting today.

#1589 By ????????????? (192.99.6.95) on 2013-10-07 14:03

{What you should do|Collection of constructive actions|Perform the following} to discover more about women well before you're left behind.

#1588 By ????? ????? (192.99.6.95) on 2013-10-07 13:18

The Actual Tips On How To Learn about watch And Also The Way One Might Join The watch Top dogs

#1587 By ??????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 15:16

An Terrible {Truth|Fact|Actuality|Facts|Unavoidable truth|Honest truth} Relating To Your Amazing japan Fantasy

#1586 By ??????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 04:37

Some Grotesque {Truth|Fact|Actuality|Facts|Inescapable truth|Honest truth} Regarding Your Wonderful japan Ideal

#1585 By ??? ??????2 ????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 02:35

The Dreadful {Truth|Fact|Actuality|Facts|Inescapable fact|Honest truth} Concerning Your Lovely japan Fantasy

#1584 By ??????????? (192.99.6.95) on 2013-10-03 14:20

Here Is A Technique That's Even Helping bag-industry professionals To Grow
nike ???????? http://www.quiettitleaction.net/nike-air-force-1-07-whtblkbr???-??-????-jp-2498.html

#1583 By nike ???????? (192.99.6.95) on 2013-10-02 20:53

{What you may should do|Checklist of helpful options|Perform the following} to discover more on women well before you're left out.
??? G???? http://www.kwl.co/casio-gshock-???-g????brdw6900g1dw6900g1vqd-?????b-jp-2195.html

#1582 By ??? G???? (192.99.6.95) on 2013-10-02 13:18

Here's A Procedure That Is In fact Assisting bag-industry experts To Improve

#1581 By casio g-shock (192.99.6.95) on 2013-10-02 09:32

Development-- bag {Will certainly Have|Can Have|May Have|May Play} A Major role In Almost Any Website administration

#1580 By ??? ??? (192.99.6.95) on 2013-10-02 09:21