เรื่องทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศ สถาปนาโดยท่านผู้ประศาสน์การ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย อดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศและ กระทรวงมหาดไทยและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีชื่อเดิมว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ม.ธ.ก.) ที่ต้องตัดคำว่า "และการเมือง" ออกนั้นเพื่อไม่ให้น.ศ.ฝักใฝ่การเมืองมากไป รวมระยะเวลาที่ใช้ชื่อนี้ 18 ปี
 • เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ใช้ตำแหน่งผู้ประศาสน์การ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอธิการบดี) และตำแหน่งผู้ประศาสน์การมีเพียงท่านเดียว คือ ดร.ปรีดี พนมยงค์เพื่อยกย่องท่านในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเป็นนายกรัฐมนตรี คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ ด้วย
 • วันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (ตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เพราะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
 • ที่ตั้งเดิมของมหาวิทยาลัยก่อนจะย้ายไปที่ท่าพระจันทร์คือ ตึก ร.ร.กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เชิงสะพานผ่านพิภพภพลีลา ปัจจุบันเป็นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • นายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ออกแบบ ตึกโดม โดยความหมายของตึกโดม คือ ตัวโดมที่เป็นรูป 6 เหลี่ยม เพราะจะได้สะท้อนถึงหลักที่ 6 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎรคือจะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎร และ ที่ยอดตัวโดมแหลมขึ้นฟ้า เปรียบโดมเสมือนดินสอ ที่จดบันทึกวิชาความรู้และเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่รู้จักจบสิ้นเอาไว้บนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่
 • จุดประสงค์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่แก่ประชาชนทุกชนชั้นโดยเก็บค่าเล่าเรียนให้น้อยที่สุด
 • ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระธรรมจักร เกิดขึ้นในปี 2479 มีความหมายว่าสถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพระพุทธศาสนาในการกล่อมเกลาบัณฑิตสิ่งที่อยู่กลางธรรมจักรคือพานรัฐธรรมนูญ หมายถึงการยึดมั่นเชิดชูรัฐธรรมนูญ
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นยูงทอง มีอยู่ 5 ต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเพาะชำเอง และเสด็จฯมาทรงปลูกด้วยพระองค์เอง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมีร.ร.เตรียม เรียกว่า ชั้นเตรียมปริญญาชื่อ ร.ร.เตรียม ม.ธ.ก. (ต.ม.ธ.ก.) เพื่อผลิตนักเรียนเข้าเรียนต่อใน ม.ธ.ก. มีแค่ 8 รุ่นเท่านั้น แล้วก็ยุบไป
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นเจ้าของธนาคารเอเชียด้วย เพราะตอนแรกไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาล จึงไม่ได้รับงบฯ และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาบัญชี
 • คณะเริ่มแรกตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย มี 4 คณะ คือ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
 • เพลงประจำมหาวิทยาลัยมี 2 เพลง เพลงแรกที่ใช้ คือ เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว แต่งโดยขุนวิจิตรมาตรา และเพลงที่ 2 คือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจะได้ดูเป็นกลาง แต่ไม่สำเร็จ และอีกครั้งในปี 2507 มีมติจากสภาการศึกษาแห่งชาติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยภูมิพล โดยให้โอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรวมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบัน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่สมาคมธรรมศาสตร์มีมติคัดค้าน จึงไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด
 • งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯครั้งแรก มีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ณ ทุ่งพระสุเมรุ สนามหลวง ผลคือเสมอกัน 1-1 โดยครั้งนั้นยังไม่มีขบวนพาเหรด แปรอักษรหรือเชียร์ อย่างในปัจจุบัน
 • งานฟุตบอลประเพณีปีใดที่ไหนเป็นเจ้าภาพ ก็จะเอาชื่อของที่นั่นขึ้นก่อนซึ่งการเป็นเจ้าภาพ ธรรมศาสตร์จะเป็นครั้งที่เป็นเลขคี่ จะใช้ว่า ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ส่วนจุฬาฯจะเป็นครั้งที่เป็นเลขคู่ จะใช้ว่า จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
 • งิ้วธรรมศาสตร์ เป็นงิ้วล้อการเมืองโดยมีต้นกำเนิดจาก คณะนิติศาสตร์ แต่ปัจจุบันเรียกว่า งิ้วสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์
 • พระองค์ภาฯ ทรงเคยเข้าศึกษาในคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยทรงจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2
 • ในอดีตหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหอประชุมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • มหาวิทยาลัยถูกปิดความเป็นตลาดวิชาลงเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็นระบบสอบเข้าแทน
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จมาทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์กับนักศึกษา มธ.
 • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยควบกับตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ตามระเบียบ ก.พ. นั้นข้าราชการจะทำงานพร้อมกันทีเดียว 2 แห่งได้ แต่จะได้รับเงินเดือนอีกแห่งเพียงครึ่งเดียวโดย อ.ป๋วยเลือกรับเงินเดือนคณบดีเต็มอัตรา 8,000 บาทและรับเงินเดือนผู้ว่าแบงค์ชาติครึ่งอัตราคือ 25,000 บาทแทน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีผู้อัญเชิญธรรมจักรบนเสลี่ยงอย่างเช่นจุฬาฯ ในงานฟุตบอลประเพณี เพราะถือว่า ธรรมจักรอยู่ในหัวใจของนักศึกษาทุกคน โดยผู้ที่เดินนำขบวนอัญเชิญธรรมจักร เรียกว่า ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ มีหน้าที่เชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย ป้ายประกอบ และดรัมเมเยอร์ ผู้ที่ได้รับหน้าที่เดินนำขบวนอัญเชิญธรรมจักรคนแรก คือ นายชวน หลีกภัย
 • จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้ก่อตั้ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นวันธรรมศาสตร์อีกด้วย
 • โขนธรรมศาสตร์ เคยใช้เป็นการแสดงในการสมโภชน์การสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
 • ลานโพ (เป็นชื่อเฉพาะไม่มี ธ์) เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของธรรมศาสตร์และสังคมไทยนับตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ที่ขบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนร่วมกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
 • ผู้มีพระคุณในเหตุการณ์ 14 ตุลา คือแม่ค้าย่านท่าพระจันทร์และปากคลองตลาด ที่จัดทำเสบียงส่งให้ตลอด
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื้อที่ 1,110 ไร่เป็นเวลา 30 ปี รวมค่าเช่า 3,000 บาท
 • รถโดยสารใน มธ.รังสิต คือ รถราง รอนานมากๆ บางทีไม่จอดด้วย แถมคนขับก็ดุยังกะแมว
 • หอเอเชี่ยนเกมส์ เป็นหอมหาวิทยาลัยรัฐฯที่หรูที่สุด มีแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่นยูบีซี ลิฟท์ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ 02 ส่วนตัวทุกห้อง ต่อเนตได้สบายๆ ค่าไฟแพงหูฉี่เลย เปิดแอร์อย่างเดียวตกช.ม.ละ 6 บาท หอเอเชี่ยนเกมส์จะมีโซน A-E แต่หอน.ศ.จะอยู่ที่โซน B C E โซน B เป็นโซนห้องละ 4 คน มี 8 หลังๆละ 8 ชั้น โซน C เป็นโซนห้องละ 2 คน มี 11 หลังๆละ 8 ชั้น เช่นกัน ส่วนโซน E มี 2 หลังๆละ 4 ชั้น
 • หอในเป็นหอพัดลม อาบน้ำรวม จะมีอะไรที่เหมือนๆกับหอมหาวิทยาลัยอื่นทั่วๆไป
 • ลักษณะของโดมแต่ละที่
  • โดมไม้เมืองพี่ ท่าพระจันทร์
  • โดมเปลือยขวัญ รังสิตทรงศรี
  • โดมแก้ว ลำปางธานี
  • โดมน้องพี่ เชิดชูธรรม นำผองชน
 1. คลื่น PCT จะมีที่หอเอฯ โซนซี อินเตอร์โซน แล้วก็บ.ร.1-บ.ร.4 แต่เดี๋ยวนี้มีเกือบทุกที่ ยกเว้นตึก SC หรือเกาะ SC ซึ่งไร้คลื่นอย่างมากกกก
 2. ที่ศูนย์รังสิตมีโชว์รูมรถยุโรปด้วย ไม่ว่าจะเป็น S-class, BMWseries5, เฟอรารี่ ฯลฯจะสามารถหาดูได้ที่ SIIT แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นจะเป็นของอาจารย์
 3. SIIT กับ วิศวะ ภาคอินเตอร์ คือคนละอย่างกัน เพราะ SIIT เป็นอีกสถาบัน แต่สังกัดม.ธรรมศาสตร์
 4. ธรรมศาสตร์ ที่แยกออกไปจากท่าพระจันทร์แต่เดิมเรียกเป็นวิทยาเขตนะ
 5. ธรรมศาสตร์ มี 4 ศูนย์ คือท่าพระจันทร์ รังสิต พัทยา และลำปาง
 6. แต่แปลกที่ "ท่าพระจันทร์" ไม่มีคำว่า ศูนย์ นำหน้าเหมือนศูนย์อื่นๆ
 7. ในสมัยที่คุณหญิงนงเยาว์ เป็นอธิการบดี เคยมีการปิดโรงอาหารกลางตอนกลางคืนเพื่อเป็นเธค ให้ความผ่อนคลายแก่ น.ศ.ด้วย
 8. ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีห้องสมุด อยู่ชั้นใต้ดิน ชื่อหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ที่ท่าพระจันทร์*แก้ไข มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต วังท่าพระ ก็มีหอสมุดที่อยู่ชั้นใต้ดิน
 9. มีการขุดพบปืนใหญ่หลายกระบอกเมื่อครั้งก่อสร้างประตูใหม่ ที่ต่อจากกำแพงโบราณ ด้านถ.พระจันทร์
 10. มีการขุดพบแนวกำแพงเมืองเก่า ในขณะสร้างอาคาร 60 ปี และลานจอดรถใต้ดิน หน้าคณะรัฐศาสตร์
 11. ชื่อของโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 12. ในปี 2550 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนโดยใช้ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่หลักจัดการแข่งขัน
 13. ที่จะลืมไม่ได้เลย ในปี 2541 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ก็ใช้ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่จัดการแข่งขันด้วย
 14. อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ฉายาคนของแผ่นดินผู้เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างสมถะ และสันโดษ ก็เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 15. สามอนุสาวรีย์คนดีศรีธรรมศาสตร์ และประเทศไทย อยู่ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้แก่ อาจารย์ปรีดีอยู่ที่หน้าตึกยิม 2 อาจารย์ป๋วยหน้าตึกเรียนรวม (SC) และอาจารย์สัญญาอยู่หน้าตึกคณะนิติศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์
 16. ธรรมศาสตร์ เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางนิ้ว << แต่ SOTUS ไม่เข้มข้น เราไม่นอน
 17. คำขวัญอมตะของธรรมศาสตร์ คือ ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก)ประชาชน
 18. นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนก็ได้ แต่อาจจะยกเว้นบางวิชาแต่ตอนนี้ได้มีการรณรงค์ให้แต่งชุดนักศึกษา
 19. มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็คือประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
 20. ธรรมศาสตร์ เป็นที่เรียนที่มีตั้งแต่อนุบาล-ปริญญาเอก << ตั้งแต่เกิดจนตายเลยเหอะ โรงพยาบาล-วัด ก็มีให้พร้อมสรรพ เป็นมหาอาณาจักร
 21. ธรรมศาสตร์ ไม่เรียกผู้ที่ศึกษาที่นี่ว่า นิสิต เพราะถือว่าการเป็นนิสิตเป็นการถูกกำหนดขอบเขต
 22. ธรรมศาสตร์ ยังไม่มีคณะเภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
 23. ค่าไฟแต่ละเดือนของธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท จึงต้องมีโครงการธรรมศาสตร์ หาร 2
 24. หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ อยู่ตรงข้ามหอสมุดปรีดี ที่ท่าพระจันทร์ถ้าต้องการศึกษาประวัติมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี 2477 ก็สามารถดูได้จากที่นี่
 25. ศาลเจ้าแม่สิงโตทอง ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะของน.ศ.คณะรัฐศาสตร์และคณะอื่นๆ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอาคาร 60 ปี
 26. น.ศ.ที่อยู่หอพักที่ศูนย์รังสิต จะต้องทำการย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอเพื่อที่ธรรมศาสตร์ จะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนคลองหลวงบ้าง
 27. สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ มีอีกชื่อหนึ่งคือ สำนักงานดูดทรัพย์สิน ยิ่งตอนบิลค่าไฟมานี่ยิ่งดูดหนัก
 28. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ รังสิต
 29. แฟนพันธุ์แท้โขนไทย อยู่ปี 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ และแฟนพันธุ์แท้ห้างสรรพสินค้า ก็เพิ่งจบคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ และแฟนพันธุ์แท้โลกของเรา อยู่คณะนิติศาสตร์ ปี 2(รหัส 50)
 30. ตึกเรียนที่หรูที่สุดในศูนย์รังสิต คือ ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ตึก 4 ชั้น) หน้ามหาวิทยาลัย (ตอนนี้ย้ายมาอยู่กลุ่มอาคารเรียนทางสังคมศาสตร์แล้วนี่)
 31. ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีโครงเสาเหล็กมาตั้งแต่พี่ปี 5 อยู่ปี1จนปัจจุบันโครงเสานี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม (ตอนนี้เสร็จแล้ว เปิดใช้มาปีกว่าแล้ว)
 32. หอเอฯ โซนบี มักจะมีเริ่องเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติมาโดยตลอด
 33. นาฬิกาลูกตุ้มบนตึกโดม มีชื่อว่า นาฬิกาปารีส ได้รับบริจาคจาก ห้างเอส.เอ.บี
 34. เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519 มีผู้เสียชีวิตมากมายและนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่า 14 ตุลาคม 2516มากเนื่องมาจากท่านอธิการบดีในขณะนั้น คือ อาจารย์ป๋วย ถูกกล่าวหาโจมตีว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ จนตัวท่านต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ
 35. ลงทะเบียนเรียนทางเทเลแบงค์ 1551 เป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนสูงในการกดโทรศัพท์พอๆ กับลงทะเบียนเรียนเพิ่มกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน (ที่แสนจะใจดี๊ใจดี)
 36. การเดินขบวนเรียกร้องดินแดนอินโดจีน จากฝรั่งเศสคืน เป็นการเดินขบวนครั้งแรกของน.ศ.ธรรมศาสตร์
 37. อาจารย์ป๋วย เป็นศิษย์เก่าม.ธรรมศาสตร์ คนแรก ที่ได้เป็นอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์
 38. 8 ธ.ค. 2484 ธรรมศาสตร์ แพ้ฟุตบอลประเพณีกับจุฬาฯเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2477 ทำให้อาจารย์ผู้คุมทีมถึงกับหัวใจวายถึงแก่กรรม
 39. ปลายเดือน ก.ย. 2545 เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ทำให้ต้นโพธิ์ธรรมศาสตร์ ที่ลานโพ ท่าพระจันทร์ ฉีกกลางลำต้น
 40. ถึงแม้ว่านักศึกษาบางคณะจะไม่ได้ศึกษาที่ท่าพระจันทร์แต่ความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ก็ได้รับการถ่ายทอดและหล่อหลอมให้กับนักศึกษาทุกคนเสมอมา
 41. นกเพนกวินกับหมีขาวสามารถมีชีวิตในห้องสมุดป๋วยได้ เพราะแอร์เย็นเหลือเกิน
 42. คณะเศรษฐศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์เมื่อหลายปีก่อน มีตึกเรียนเพียงตึกเดียว มี5 ชั้น ที่ใช้เรียนได้มีแค่ ห้องใหญ่ชั้น 1 กับห้องบนชั้น 2ประมาณ5-6ห้องเท่านั้น แต่นักศึกษาตั้งแต่ปี2ถึงปี4รวมถึงนักศึกษานอกคณะ สามารถยัดกันไปหมุนเวียนเรียนกันได้ครบ สมแล้วๆกับนิยามของเศรษฐศาสตร์"ใช้สิ่งที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
 43. ห้องสมุดคณะ SIIT เสียงดังกว่าตลาดนัด เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เสียงดังที่สุดในไทย .... จิงๆ เหรอ ไม่จริงหรอก แอบเข้าไป นอนได้ตลอด
 44. มิเตอร์ไฟของหอพักเอเชียนเกมส์ หมุนเร็วเหมือนพายุทอร์นาโด (พอมีคนไปร้องเรียน มันก็ล็อคห้องไม่ให้ดูได้ซะงั้น)
 45. จำนวนผู้เข้าหอป๋วยในยามปกติประมาณ 6-7 ร้อยคนต่อวัน ในขณะที่ช่วงใกล้สอบประมาณ 4 พันกว่าคน มากกว่ากัน 6-7 เท่า!!!
 46. 7-11 ใน มธ.ศูนย์รังสิต มี 7 ที่ (8แล้ว) คือ
  • 7-11 โรงกลาง โดยอยู่ข้างๆ โรงอาหารกลางของมหา'ลัย (คนเยอะมากกก ทุกเวลาจนหอปิด)
  • 7-11 โซน B อยู่หน้าหอพัก B7
  • 7-11 โซน C ซึ่งอยู่ตรงหอพัก C4 (ตอนที่คนเยอะสุดๆ พนักงานจะรูดปุ่มโชว์)
  • 7-11 ปั้มน้ำมัน ซึ่งอยู่ตรงปั้มน้ำมันใกล้ๆเชียงราก
  • 7-11 อินเตอร์พาร์ค อยู่ตรงหอทรงพิเชษฐ์ด้านนอกมหา'ลัย
  • 7-11 บริเวณคณะแพทยศาสตร์ หน้ามหา'ลัย
  • 7-11 หน้าลานอินเตอร์โซน ที่เพิ่งเปิดใหม่ปี 2553
  • 7-11 โรงอาหารSC พึ่งเปิดได้ไม่กี่เดือน มิย 2554
 47. SIIT ไม่สามารถไปจอดรถที่ วิศวะไทยได้ เพราะ ยาม วิศวะไทยจะไม่ให้ แต่...เด็กคณะวิศวะสามารถเอารถมาจอดที่ SIIT ได้ ไม่รู้ทำไมเนอะ---ไม่จริง ที่จอดรถวิศวะอยู่ทางด้านหลัง ใครก็สามารถจอดได้ส่วนที่มียามนั้นเป็นที่จอดรถของอาจารย์ เหมือนกับ SIIT ที่จอดรถของอาจารย์ก็ไม่ให้นักศึกษาจอดได้เช่นกัน
 48. งานกีฬา บอล-บาส หล่อชนหล่อวิศวะไทย-SIIT มักจะมีแต่ผู้หญิงมาดู
 49. sweetduck และ เกียงไกร อยู่มานานที่สุด
 50. กระฉ่อน 89 เป็นร้านแรกที่มีชีวาสขาย
 51. อ. SIIT ต้องจบ Dr. เท่านั้น
 52. ชุดนักศีกษา เป็นเครื่องหมายว่า เรามีสอบ
 53. นักศีกษา SIIT และ MUIC มักจะ แลกเปลียนกันแต่สุดท้าย มักจะไปจบที่ ABAC
 54. UFM จะมีที่ คณะนิติศาสตร์และ SIIT และอีกที่นึงก็ข้างๆหอป๋วย (U หอป๋วยตอนนี้ปิดไปแระ เพระหอป๋วยซ่อมหลังคา เมื่อไหร่จะเปิดแว๊..ขอโทษที่วิบัติ)
 55. ธรรมศาสตร์จะมีทะเบียนรถป็อบเป็นของตัวเองและสามารถนำไปใช้ข้างนอกได้
 56. ยำมาม่ากลมเกียว ไม่มีสาขา มีแต่เรียนแบบ ===> ที่ไหนอ่ะ อยากรู้จัก
 57. มธ. ศูนย์พัทยา เป็นสถามที่ ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยไป
 58. นิสิต นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยลงความเห็นว่า มธ.ศูนย์รังสิต ร้อนที่สุด << แต่ตอนนี้มีคนบอกว่า ม.นเรศวร นรกยิ่งกว่า
 59. นิสิตจุฬาฯ มาเดินยังบ่นเลย สงสัยคงจะไม่ชินกับแดดรังสิตกระมัง คงชินกับแดดอ่อนๆที่สามย่านมากกว่า (ฮา) << ก็บ้านเขาเจริญ มีตึกสูงๆ ให้บังแดดบังลม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

 • มธ. ไม่มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่จะเรียกว่าเพื่อนใหม่ เพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ของคณะบางที่ก็แอบมี SOTUS
 • ในอดีตนักศึกษาสามารถใส่ชุดนอนไปเรียนได้ในบางวิชา แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วหล่ะ
 • มธ. หอเอเชี่ยนเกมส์จะมีวันเปิดหอ ซึ่งผู้หญิงสามารถขึ้นหอชายได้ซึ่งวันนี้มีคนตั้งฉายาให้ว่าวันปล่อยผีเพราะว่าหอผู้ชายมักจะมีผู้หญิงมาต่อคิวลงชื่อขึ้นหอผู้ชายยาวเป็นกิโล ส่วนหอผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยขึ้นกันมีแต่หอผู้ชายที่มีผู้หญิงจะมาขึ้นหอกันแถมผู้หญิงที่มาสวยซะด้วย
 • ที่อาคารเรียนรวม (SC) เคยมีป้ายแปะไว้ว่า "สายเดี่ยวห้ามขึ้นลิฟท์!"
 • ที่ท่าพระจันทร์ โรงอาหารริมน้ำใต้ตึก 60 ปี เด็กรัฐศาสตร์จะเรียกโรงอาหารรัฐศาสตร์ เด็กเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่าโรงอาหารเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่ไม่เคยมาจงเข้าใจไว้ว่าเป็นอันเดียวกัน
 • ห้องสมุดรัฐศาสตร์ เสียงดังมากกก ส่วนใหญ่ใช้ประชุมงานกัน เพราะเป็นห้องแอร์เดียวที่เปิดตลอด
 • ยามทางเข้าฝั่งถนนพระอาทิตย์โหดมากกกกก แต่ความโหดลดลงได้ด้วยน้ำสีชาหนึ่งขวด
 • เค้าเล่ากันว่า ความจริงมีแนวโน้มจะทำที่จอดรถได้ตินตรงสนามบอล แต่กลัวขุดไปแล้วเจอซากเมืองเก่า แล้วจะโดนกรมศิลป์สงวนไว้ เหมือนหน้าคณะรัฐศาสตร์ เลยไม่ขุดดีกว่า
 • ตึกบัญชี เรียกกันว่า ตึกตู้ปลา จริงๆแล้วเด็กบัญชีเรียกกันว่า ตึกรังผึ้ง ต่างหาก
 • ป้ายชื่อคณะรัฐศาสตร์บนยอดตึกมองจากฝั่งศิริราช ใหญ่กว่าชื่อมหาวิทยาลัยมากมาย
 • ผนังตึกคณะศิลปศาสตร์ลอกข้อความในหลักศิลาจารึกพ่อขุนหลักที่หนึ่งมาสลักไว้ ซึ่ง อ.ชาญวิทย์ เกษรศิริ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์เคยบอกว่าเขียนผิดไป 2 ตัว
 • ใครคุ้นเคยกะราคาอาหารที่จุฬา มาเจอที่โรงอาหาร SC ที่รังสิตอาจช็อกตายได้
 • บนดาดฟ้าตึกศูนย์ภาษาเป็นมุมที่มองเห็นตึกโดมได้สวย ติดอันดับต้นๆของมุมอื่นๆในมหาลัย ไม่เชื่อลองขึ้นไปดู
 • ลีดธรรมศาสตร์ผู้ชายจะหน้าตาเห่ยๆ ทั้งที่ตอนคัดตัวมีหล่อๆเพียบ แต่ไม่เคยเข้าตากรรมการ เพราะที่นี่เค้าคัดตัวด้วยวิธี "พิเศษ" ถ้าตาสีตาสาเดินเข้ามาสมัครให้ซ้อมแทบตายก็ไม่ได้หรอก
 • ลีดธรรมศาสตร์ คนไหนที่ผ่านงานถ่าบแบบ ถ่ายโฆษณามาก่อน จะมีโอกาสได้เป็นลีดสูงมาก
 • หอสมุดกลางที่ท่าพระจันทร์เป็นหอสมุดชั้นใต้ดินที่ดูดีมีคลาส แถมอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เลยใช้เป็นเรื่องโจ๊กหลอกเพื่อนๆต่างมหาลัยว่า ผนังด้านหนึ่งของหอสมุดจะเป็นกระจกสามารถมองเห็นโลกใต้เจ้าพระยาได้ด้วย พวกมันก็ตื่นเต้นกันใหญ่
 • สมัยเปิดใหม่ๆเป็นหอเชื้อรามากกว่าหอสมุด แต่ยังก็มีหนอนหนังสือเสี่ยงตายเข้าไปอ่านหนังสือ หยิบหนังสือมาอ่านเชื้อราพุ่งมาถีบหน้าทีเดียว ใช้เวลาอยู่นานโคตรกว่าจะปราบได้
 • ครั้งหนึ่ง สมัยเรียนภาษาอังกฤษที่ตึกโดม (รังสิต) ใครใส่ชุดไปรเวทจะโดนจับ ถึงขนาดไล่ต้อนกันอุตลุต
 • คาบที่ต้องไปเรียนที่ บร. (อาคารบรรยายรวม หรือเรียกว่า บรรทมรวม) ใครมาก่อนมักจะวางหนังสือ สมุด จองที่ให้เพื่อนในกลุ่มของตัวเอง น่าเบื่อมาก
 • ถ้าคุณพบเห็นนักศึกษาจำนวนมาก ใส่ชุดนักศึกษาในช่วงปิดเทอม จนรู้ไว้เลย ว่านั่นคือคณะแพทย์ ที่ยังคงเรียนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคณะอื่นจะปิดเทอมไปกันหมดแล้วก็ตาม
 • อาคารเรียนรวม SC มีที่มาจาก Sleeping Class
 • บร.4 ครั้งหนึ่งคือโรงหนังชั้นดี ที่มีหนังซูมใหม่ๆมาฉายให้เด็กหอดูทุกอาทิตย์
 • ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต มีค่าเท่ากับเซ็นเตอร์พอยด์ ของธรรมศาสตร์ แต่ถ้าอยากอวดคนอื่นต้องบอกว่า มหาลัยอยู่ติดกับตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ตลาดไท)
 • การสัญจรระหว่างการไปเรียนท่าพระจันทร์ รังสิต ครั้งหนึ่งยุ่งยาก ลำบาก ถึงขั้นต้องไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพง แล้วไปลงที่สถานีเชียงรากน้อย วันไหนมีเรียนทั้งสองที่ในวันเดียว วันนั้นคือวันนรกมาก เพราะเวลาชีวิตหมดไปกับการนั่งรถ
 • เวลาไปเรียนที่ศูนย์รังสิต ต่อให้คุณหลับลืมโลกแค่ไหน จะมีสัญญาณเตือนคุณว่าใกล้ถึงจุดหมายแล้ว ด้วยด้วยกลิ่นหอมจรุงใจ ที่ไม่มีวันลืมเลือนแถวๆ ม.กรุงเทพ (ซึ่งมีโรงงานไก่แช่แข็งอยู่ตรงข้าม)
 • คณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะเดียวในมหาลัยที่ไม่มีตึกคณะเป็นของตัวเอง ปัจจุบันยึด บร.2 - 5 เป็นตึกคณะ
 • ป้ายคณะวิทยาศาสตร์ ได้มาจากเงินเรี่ยไรของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วรุ่นแรกๆ มิฉะนั้นก็ยังไม่มีอยู่
 • คณะวิทยาศาสตร์ได้เงินจัดสรรในแต่ละปีเพื่อทำกิจกรรม ได้ปีละ 3 หมื่นบาท หรือตกคนละ 5 บาท ในขณะที่คณะนิติศาสตร์ได้ปีละ 2 ล้าน
 • 7-11 ใน มธ. ไม่มีเหล้า บุหรี่ และถุงยาง แต่มีชุดทดสอบการตั้งครรภ์
 • ปัจจุบันมีขายถุงยางแล้ว แต่จะมีใครหน้าไหนกล้าซื้อ แต่ก็เห็นขายหมดทุกที
 • คณะถาปัดของมธ.มีชื่อเต็มๆว่า คณะสถาปัยกรรมศาตร์และการผังเมือง โดยผู้ยื่นขอก่อตั้งคณะถาปัดจบถาปัดจุฬา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะถาปัดรุ่นแรกๆเคยเป็นสาขาหนึ่งของคณะวิดวะ แต่ต่อมาในภายหลังจึงแยกคณะออกมาต่างหาก จบจนมีรุ่นที่ 8 แล้ว ตึกคณะก็ยังสร้างไม่เสร็จ คาดว่าสร้างเสร็จแล้วเปิดใช้ได้ในรุ่นที่9 รุ่นที่เก้าจุดห้า เพราะเริ่มใช้ตอนเทอมที่สอง
 • คณะถาปัดเรียนหกปี (4 ตรี +2) แต่จบแล้วได้ปริญญาโท ส่วนสาขาใหม่อื่นๆเช่นออกแบบภายในเรียน 4 ปี
 • คณะแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรปกติ 6 ปี แต่สามารถยื๊อได้ถึง 12 ปี ถ้าติด F หลายวิชา
 • คณะแพทย์ จะมีโครงการแพทย์ชนบท ที่เรียนจบแล้ว ต้องไปใช้ทุนในชนบท 12 ปี !!
 • คณะสังคมสงเคราะห์ ที่ มธ.เรียกว่า สังเคราะห์ เป็นคณะสังคมสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศ ที่อื่นมีสอนที่เป็นคณะแล้วคือหัวเฉียว ส่วนมหาลัยอื่นๆจะเป็นวิชาหรือภาควิชาเท่านั้น (เป็นคณะสังคมสงเคราะห์ที่ดีที่สุดในอาเซียนด้วย) มีการแลกเปลี่ยน นศ.ภาคฤดูร้อนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นทุกปี ที่ Japan College of Social Work
 • การเลือกตั้งของมหาลัยที่เกี่ยวกับนักศึกษามี 3 งานคือ การเลือกกตั้งองค์การนักศึกษา (อมธ.) เลือกตั้งสภานักศึกษา และคณะกรรมการนศ.หอพัก(คพน.)
 • การเลือกตั้ง อมธ. เป็นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันมากสุด เปรียบก็คล้ายๆเลือกรัฐบาลมาบริหารเงิน 7 ล้านของ นศ. ส่วนสภามีการเลือกแบบปาร์ตี้ลิสและผู้แทนจากคณะเพื่อพิจารณาเงินงบประมาณ คล้ายๆสภาผู้แทนพิจารณางบฯ ส่วน คพน. เป็นงานที่เล็กลงมาหน่อยดูแล นศ. หอพักในของมหาลัยและสวัสดิการหอพัก
 • ที่จริงการเลือกตั้ง อมธ. คือการเลือกคณะกรรมการบริหาร อม. แต่คนจะเรียกว่าเลือก อมธ. ทั้งที่ อมธ.คือชุมนุม ชมรม กลุ่มอิสระ กน.ของทุกคณะรวมกันเป็น อมธ.
 • และการเลือกตั้ง อมธ.ส่วนใหญ่ของมีอยู่พรรคเดียวที่ได้มานานแล้วคือ "ธรรมเพื่อโดม" 10 ปีได้มั้ง มีครั้งหนึ่งแพ้คะแนนเสียงพรรคเคียงโดม ได้เป็น อมธ.เป็นหนึ่งปี
 • การเลือกตั้ง อมธ.จะเลือกพร้อมกันทั้ง ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำปาง การหาเสียงก็ต้องหาทั้ง 3 ที่ และรวมคะแนนทั้ง 3 ที่ว่าใครได้มาสุดจะได้เป็น อมธ.
 • ตึกของคณะวิดวะ ออกแบบโดยอาจารย์ในคณะถาปัด
 • ตลาดนัดที่มีทุกวันจันทร์ และพฤหัส มักจะมีแขกรับเชิญจากมหาลัยอื่นเช่น ม.กรุงเทพ เกษตร จุฬาฯมาแวะเวียน
 • ตึกของคณะวิดวะมีเคสการวิบัติของตึกครบทุกเคส (ผนังร้าว เพดานรั่ว คานหัก ฯลฯ) ตั้งแต่เริ่มสร้างตึกเสร็จใหม่ๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผลจากผู้ออกแบบหรือผู้ก่อสร้าง แต่ก็ทำให้นักศึกษาคณะวิดวะไม่ต้องไปหาเคสการวิบัติของตึกจากสถานที่อื่นเลย
 • ลูกคลื่นชะลอความเร็วที่เห็นกันเยอะๆในมหาลัย แล้วทำให้บรรดาผู้ขับขี่จักรยานยนต์ต้องไปนอนเล่นบนพื้นคอนกรีต แต่ถ้านักศึกษาท่าใดชอบโชว์หล่อ เอารถไปโหลดมา ต้องขอบอกว่า "กรุณาไปซื้อรถใหม่เข้ามาวิ่ง ไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือน" เพราะช่วงล่างกระจุยมาหลายคันแระ
 • เจ้าของร้านอาหาร วชิรปราการใน มธ. รังสิต คือผู้ก่อตั้ง ร่วมด้วยช่วยกัน
 • คำขวัญ "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ มีคนที่ฉันรัก"
 • BBA ธรรมศาสตร์ เป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยที่ใส่กระโปรงพีสยาวเป็นชุดพิธีการ
 • BBA ธรรมศาสตร์ เป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัย (อีกแล้ว) ที่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนหรือสอบทุกครั้ง
 • ปัจจุบันมีเพิ่มมาอีกคณะหนึ่ง คือ BJM (JC inter) ที่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนหรือสอบทุกครั้ง
 • ยุงที่ ธรรมศาสตร์รังสิต เยอะมาก เด็กขี้เกียจออกจากหอตอนเย็นๆก็เพราะกลัวยุงกัด มันเยอะจริงๆ กัดเจ็บด้วย ว่ากันว่ามันหลุดมาจาก Lab ของ สวทช. ยุงไรไม่รู้กัดทะลุกางเกงยีนได้
 • ห้อง บร. ย่อมาจาก บรรทมรวม โดยเฉพาะ บร.4 ห้องพันคน
 • กองสันทนาการธรรมศาสตร์ มันส์สุดๆการแต่งตัวอลังการมาก โดยที่เราไม่ต้องไปดูอัลคาซ่าที่พัทยา
 • ตึกศิลปศาสตร์ท่าพระจันทร์ หากมองจากบนฟ้าลงมาจะเห็นเป็นตัวอักษร TและUตัดไขว้กันอยู่ซึ่งเป็นตัวย่อของมหาลัย
 • เดี๋ยวนี้เบอร์นาร์ดไม่ได้ขายแค่ถั่วแต่มี มะขามไว้บริการทุกท่าน
 • รับน้องของศิลปกรรมฯ มธ.จะเรียกว่า ไป "ลงลาน" เพราะสมัยก่อนจะรับน้องกันที่ลานบริเวณหน้าเรือนไทย
 • นศ.ชาย หรือหญิง ที่นี่เราจะแยกกันไม่ออกเพราะเค้าแปลงมาได้เนียนมั่กๆ
 • ถ้าอยากเดินทางจากสยามมาที่ธรรมศาสตร์ มีหลายทางให้เลือก
  • นั่งรถไฟฟ้า BTS ลงที่หมอชิตแล้วต่อรถ NGV ก็ตกอยู่ที่คนละ 65 บาท
  • นั่งรถไฟฟ้ามาที่อนุเสาวรียชัยสมรภูมิแล้วนั่งรถตู้ ก็คนละ 50 บาท
  • ถ้านั่งแท็กซี่จะอยู่ที่ 300 บาท
  • ถ้าอยากประหยัดโคตรๆจริงๆ นั่งรถเมล์ ปอ.29 หน้าฝั่งมาบุญครอง ลง มธ.รังสิต ก็แค่คนละ 19 บาท แต่ต้องเสียเวลาอย่างน้อย สองชั่วโมง หรือ สองชั่วโมงครึ่ง ถ้าเงินพอก็นั่งรถไฟฟ้าเหอะ
  • หรือหากอยากประหยัดยิ่งกว่านั้นอีก ก็ 29 ที่ไม่ใช่ ปอ. และไม่ใช่ ขสมก. (ซึ่งก็คือรถร่วมนั้นเอง) 8 บาทตลอดสาย แต่ท่านจะประสบอะไรบ้างนั้นก็สุดจะคาดเดา (อย่าลืมกลิ่นกระดูก ม.กรุงเทพ)
 • แถวๆ ประตูท่าพระจันทร์ จะมีอาบังขายถั่วอยู่คนชื่อ "เบอร์นาร์ด" ขายมานานมากกกกกกแล้ว อุดหนุนกันด้วยเด้อ แม้ว่าบางทีแกจะทำเหรียญตกลงไปในถุงถั่ว แล้วนักศึกษาบางคนก็ทะลึ่งเอามือจกลงไปเก็บก็ตาม ว่ากันว่าเบอร์นาร์ดขายจนส่งลูกเรียนจบเอแบคได้เรย บางครั้งไปฉี่แล้วก็มานั่งขายถั่วต่อโดยไม่ล้างมือ แถมเวลาคันตาตุ่มก็เกาด้วยช้อนที่ตักถั่วนั่นแหละ กร๊ากกกกกกกกกกกก
 • ร้านน้องท่าพระจันทร์ คนขาย ฉอเลาะมากๆ แอบขี้งก
 • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในคณะศิลปศาสตร์ ที่ท่าพระจันทร์ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาไปสอบก็ได้ แต่งตัวเปรี้ยวสไตล์ญี่ปุ่นเกือบทุกคนทั้งหญิงชายตุ๊ดเกย์ทอมดี้ หัวมีทุกสีให้เห็น อย่างกับอยู่ฮาราจูกุ (เมื่อก่อนนะ) เด๋วนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว
 • ร้านเกี๊ยวฟรี ข้างร้านซเวนเซ่น ต้องสั่ง บะหมี่ต้มยำ ถึงจะอร่อย กินกับเกี๊ยวทอด อู้ว์ ซี้ด แซ่บหลาย
 • หมอดูเยอะมากที่ฝั่งท่าพระจันทร์ แข่งกันแม่นมีคนไปดูเยอะตลอด แต่ว่ามีคุณลุงคนนึง แกดูลายมือ ไม่มีร้าน ไม่มีอะไรเลย นั่งอยู่ใต้ต้นลั่นทมหน้า ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ ขาแกพิการแกดูแม่นมาก เมื่อก่อนเสียค่าดูแค่ 29 บาท ปัจจุบัน 39 บาท
 • ข้าวหน้าเม็ด ร้านหน้าท่าพระจันทร์ อาแปะจุดบุหรี่สูบแค่ทีเดียว ที่เหลือแกจะปล่อยให้มันร่นจนหมดตัว เสียดายของว่ะ
 • No Uniform No Service!!!!!
 • ร้านอาหารที่เด็ก ม.ธ. นิยมกันมากกก ที่โรงกลาง คือ ร้าน น้องแอม น้ำลายสอด้วย อยู่ที่ โรงอาหารทิวสนโดม
 • ปัจจุบัน หอพักใน ของมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกกันติดปากว่า หอใน นั้น มีการปรับปรุงหลังจาก การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก โดยมีแอร์ และ เครื่องทำน้ำอุ่น (ที่เปิดเฉพาะวันแรกที่เข้าหอ (และร้อนมากอย่างแรงๆ)) & ค่าไฟก็ปรับเป็นอัตราเดียวกับ หอเอเชี่ยนเกมแล้วด้วย
 • มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เสรีภาพทุกตารางนิ้ว แต่ที่ทางออกเชียงราก ติดรั้วอย่างกับคุก
  • เมื่อก่อนที่นี่จะทำบันไดที่ติดกับรั้วไว้ให้นักศึกษาออกไปข้างนอกง่ายๆ แม้ประตูทางออกจริงๆจะอยู่ถัดไปอีกไม่กี่สิบเมตร!
  • ตอนที่เริ่มใช้รั้วและประตูคุกทางออกเชียงรากใหม่ๆ เคยมีรถยนต์วิ่งเข้ามาชนประตูเพราะไม่รู้ว่าประตูปิดอยู่ด้วย
 • น้องหมี น้องหลง น้องเบี้ยว คือชื่อสุนัขสามตัวหน้าตึกคณะรัฐศาสตร์ท่าพระจันทร์ แม้จะชอบเห่าโวยวายใส่คนแต่งตัวไม่ดี คนที่ดูน่าสงสัย และะคนที่มีทีท่าว่าจะเป็นพิษเป็นภัยต่อคณะรัฐศาสตร์อยู่เสมอ แต่ก็เป็นที่รักของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษารัฐศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
  • น้องหลง น้องเบี้ยว เป็นตัวเมีย น้องหมีเป็นตัวเดียวที่เป็นตัวผู้ (ปัจจุบันน้องหมีตายไปแล้ว)
 • ตึก SC ชั้นสี่แอร์เย็นยังกับขั้วโลกใต้ โดยเฉพาะห้อง 4020 เพราะมันอยู่ใต้คอมเมนเฟรม ถ้าไปขยับแผงคอนโทรลแอร์ไฟมันจะดับทั้งตึก เพราะงั้นพวกที่เรียนห้องนี้ก็จำต้องเสียสละรับกรรมแทนชาว SC ทั้งหมดทั้งมวล
 • ชาวหอ C1 มีความชำนาญและเชี่ยวชาญกว่าชาวหออื่นๆเรื่องการหนีไฟ ไม่รู้ทำไมมีธรรมเนียมซ้อมหนีไฟอยู่หอเดียว
 • รถ NGV สาย 1 ตอนเย็นๆโหดมาก เคยนั่งทีแล้วมันดริฟฟ์หัวทิ่มตรงโค้งอาคาร 14 ชั้น ตื่นเต้นยังกะเล่นรถไฟเหาะ
 • ใครเคยเรียน TU 120 ห้องสด ถ้านั่งแถวหน้าๆจะซึ้งเลยว่า "1059 หนาวมาก"
 • NGV สาย 1-3 นั้นที่จริงแล้วเรียงตามลำดับความ Rare ในการหา
 • เวลาอยากจะไป บร. ไม่รู้ทำไมสาย 1 กับ 3 แห่กันมาเป็นขบวน บางทีมาติดกันสามคัน แต่เวลาอยากจะไป SC ดันมีแต่สาย 2 วิ่งกันสนุกสนาน
 • เวลาที่หอพักไฟดับ จะมีบางห้องโผล่ออกมาเล่นไฟเย็นที่ระเบียงอวดตึกข้างๆ (เหมือนมันจะรู้แฮะว่าไฟจะดับ) แถมตอนไฟดับยามทั่วมหาลัยจะแห่แหนกันมาราวยกกองทัพตีกรุงศรี เสียงวิ่งงี้ดังขึ้นไปถึงชั้นสี่
 • คณะศิลปศาสตร์จะมีกิจกรรมแปลกเช่น Back to school คือ ให้ใส่ชุดนักเรียนมาเรียน (อาจารย์ถามเลยว่า "นักศึกษาค่ะวันนี้มีอะไรหรือค่ะ" ) ล่าสุดตอนนี้คณะบัญชีและคณะเศรษฐศาสตร์ก็มีกิจกรรมนี้แล้ว โดยเริ่มจากท่าพระจันทร์ และหลังจากนั้นไม่นานรังสิตก็จัดตาม
 • แม้ว่าธรรมศาสตร์จะถูกสถาปนาขึ้นด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่ปัจจุบันหลายๆคณะกลับรับเอาระบบ SOTUS การว๊ากน้อง ประชุมเชียร์มาใช้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะนิติฯ ยังคงใช้ระบบ spirit อยู่ในกิจกรรมคณะ ส่งผลให้กิจกรรมคณะบางอย่างเด็กหายไปกว่าครึ่ง
 • กิจกรรม Crazy Week เป้นของคณะศิลปสาสตร์ ซึ่งเเต่ละวันจะมีการกำหนดหัวข้อการเเต่งกายมาเรียน เช่น Back To School,ฟุตบอลโลก,เซเล็บ วึ่งเป็นที่สนุกสนานของคณะศิลปสาสตร์ เเต่ปี54นี้ มีชุดเเต่งกายประจำชาติมาด้วยเลยมีคนใส่กิโมโน ยูยูกาตะเดินให้ว่อนเลย เเต่แปลกทีสุดคือมีคนใส่ชุดดำนาซีมา
 • "ฝั่งโน้น" ในความหมายของเด็กธรรมศาสตร์ คือ ร้านเหล้าทั้งหลายแหล่ ที่อยู่ฝั่งประตูเชียงราก ในอดีตมีทั้งสวีทดั้ก ซี - เซมอร์ กระฉ่อน i-animal และนี่คือเด็ดสุด สละโสต เจ๋งพอกับผับในกรุงเทพจิงๆนะ แต่เจ๊งไปหมดแล้ว ปัจจุบันมี เวอร์จิ้น ที่เปิดได้ถึงตี 5 และมีโรงเหล้าเฌอแตมเพิ่มมา
 • 7-11 ที่หอทรงฯ เคยขายเหล้า บุหรี่ แต่ปัจจุบันเลิกขาย หากไปถามว่าทำไมเลิกขาย จะได้รับคำตอบว่า เพราะติดมหาวิทยาลัย แต่จริงๆแล้ว เพราะว่าเคยขายเหล้าให้ลูกค้า เกินเวลาที่กำหนด เลยถูกสั่งห้าม (ที่รู้เพราะผู้เขียนเคยทำงานใน Book Smile ที่ 7-11 แห่งนี้...) แต่ในปัจจุบันนี้
 • ปัจจุบันหอพักใน (หอราคาถูกของมหาลัย) เหลือหอชายเพียงสองหอ ทั้งที่หอหญิงมีถึง 7 หอ
 • คณะที่เป็นขวัญใจของสาวๆ คือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ SIIT แบบว่ารูปหล่อ บ้านรวย เรียนเก่ง (คือถ้าขึ้นปี2ได้ ถือว่านายแน่มาก) เข้าง่าย ออกง่าย (โดนไทล์) แต่จบยาก
 • เศรษฐศาสตร์ เป็นคณะหนุ่มหล่อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชี รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นคณะรวมสาวสวยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เด็ก self จัดต้องสถาปัตย์ฯ กับ ศิลปกรรมฯ
 • ถ้าใครเล่น msn หรือเกมส์ ในห้องคอม หอสมุดป๋วยจะโดนขึ้นประจานให้ทุกเครื่องทราบว่าคุณกำลังทำผิดกฎห้องสมุดแล้วทุกคนก็จะหันมาทางคุณกันหมด (เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆ)
 • สะพานที่คู่รักมักจะไปนั่งจู๋จี๋ให้อาหารปลากัน คือ สะพานปลา
 • สะพานหน้าตึกวิศวะมีคำล่ำลือว่า ถ้าคู่รักขี้จักรยานซ่อนไปด้วยกันแล้วปั่นจักรยานขึ้นสะพานโดยไม่ยืนจะรักกันไปตลอด
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีอีกชื่อว่า โรงพยาบาลซาร่าเพราะถึงแม้ว่าจะเจ็บปางตาย ถ้าไปขอยาจากที่นี่ก็จะได้แต่ ซาร่า (หรืออาจจะมีอย่างอื่นด้วยไม่แน่ใจ) ปัจจุบันเป็นตัวยาพาราเซตามอนเหมือนเดิมแต่ชื่อ PAT
 • ตลาดนัดที่นี่มีฉายาว่า ตลาดนัดดูตัว เพราะจะมีคนหน้าตาดีมาเดินเยอะมากจะมีทุกวันจันทร์ กับ พฤหัสบดี ของกินอร่อยๆก็เยอะ ของใช้ก็เยอะเด็กม.อื่นก็มาเดินตลาดนัดที่นี่กันเยอะเช่นกัน แม้แต่จุฬาก็ยังมีเลย
 1. สะพานดาวอยู่หน้ามหาวิทยาลัย ที่ศูนย์รังสิต เอาไว้พาแฟนไปชมดาวกันตอนกลางคืนทางที่ดีควรปั่นจักรยานไป ถ้าเดิน ขาลากแน่นอน เพราะไกลมากๆ
 

เรื่องเรียน

 • การลงทะเบียนเรียนที่นี่ สามารถโทเสรีได้ จึงมีเด็กเข้าไปลงเรียนวิชาเก็บเกรด เพื่อเกรดที่ดีเสมอ หรือลงวิชาง่าย ๆ เพื่อกู้ชีวิตให้รอดจากการติดโปร
 • PO210 ไปถามเด็กรัฐศาสตร์ทุกคนจะตอบว่า "สยอง" ถ้าใครบอกว่าง่ายไม่เทพก็เกรียนเทพ
 • EC210 คือวิชายาขมสำหรับเด็กนอกคณะที่ต้องถูกบังคับเรียนเศรษฐศาสตร์ เพราะคณะนี้เคี่ยวจริง ดีจริง
  • อาจารย์เศรษฐศาสตร์ตัดเกรดนอกคณะโหดมาก
 • การรอเกรดในมหาวิทยาลัยนี้ ฝึกความอดทนได้ดีเยี่ยม เพราะนานโคตรรรรรรรรรรรรร 
Cquote1.png แสดดดดดด!!!!!! กูรอเกรดไปชาตินึง นึกว่า มี A สักตัว เชี่ย กูได้ C ไป 2 C+ ไป 1 Cquote2.png
-- คำบ่นของ น.ศ. ธรรมศาสตร์คนหนึ่ง
 • TU115 มีทั้งวิชาดูหนังและฟังเพลง แถมมีบราวนี่แสนอร่อยให้ซื้อกินใต้ตึกอีกต่างหาก
 • วิชา TU152 หลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน (บังคับสำหรับบางคณะเช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ แพทย์ ถาปัตย์ ฯลฯ) เป็นวิชาสุดโหด หลังสอบมิดเทอม นศ.ดรอปไปเกือบครึ่ง เพราะเสี่ยงติด F โหดจริง อะไรจริง
 • TU130 เป็นวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โหดมากกกก สำหรับบางคนที่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหินๆ
 

ครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่

 • อาจารย์ที่นี่มีสิทธิเสรีภาพมาก มีทั้งซ้าย ขวาอนุรักษ์ เสรี ไร้สังกัด นิยามไม่ได้ และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของคณะ
 • ธรรมศาสตร์เป็นที่รวมของอาจารย์ดัง ๆ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากมายจนถึงปัจจุบัน และมีความแปลกประหลาดมากด้วย
 • เชื่อหรือไม่อาจารย์สายปกครองของคณะรัฐศาสตร์จะเป็นบุรุษมากที่สุดแตกต่างจากสายรัฐกิจที่สตรีเป็นใหญ่
 • คณะรัฐศาสตร์จะมีธรรมเนียมในการรับอาจารย์ที่เป็นมุสลิม เพื่อความเสมอภาคตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
 • อาจารย์ที่เสนอความคิดว่าศิลาจารึกไม่มีอยู่จริงคืออาจารย์ของภาค ปวศ.
 • "อาจารย์ปู่" เป็นชื่อเรียกของอาจารย์วารสารท่านหนึ่งที่สอนกฏหมายสื่อสารมวลชน มาตั้ง 50 ปี!!!!!
 • อาจารย์ธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีฐานะ และที่จอดรถของอาจารย์ทางสังคมศาสตร์มีมากกว่าอาจารย์สายวิทย์
  • มีอาจารย์ท่านหนึ่งรำคาญรถเต่าของท่านเพราะชอบเสียบ่อย จนทำให้ท่านทิ้งรถเต่ากลางถนนตรงหน้าโรงกลางและเดินมาสอนหนังสือแทนคือ รศ. คณะวิทยาฯ
  • รถเก๋งเก่า ๆ สีเขียวของคณะสังคมสงเคราะห์ที่จอดอยู่หน้าตึกคณะที่รังสิต ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่และเคลื่อนย้ายที่เก็บไปเรื่อย ๆ โดยไม่คิดเอาไปทิ้งแต่อย่างใด
 • ถ้าใครเรียน TU124 ที่รังสิต บางทีเราก็อาจได้เห็นอาจารย์แกรำมวยจีนโชว์ และอาจมีอะไรที่คาดไม่ถึงในคาบนี้เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์อาจารย์!!!!
  • เขาสามารถให้คะแนนรายงานเด็กโดยดูเพียงหน้าปกและสามารถหักได้เพราะนักศึกษายืนชิดอาจารย์มากเกินไป สุดยอด.....
 • อาจารย์ที่ปรึกษาของมธ. มักเรียกกันว่า "Adviceเสียบ" เพราะมีที่ปรึกษาเหมือนมีเสียบไว้ประดับบารมีเฉยๆ (จะเป็นอย่างนี้มากกับอาจารย์รัฐศาสตร์)
 • ใครเรียน TU120 กับ ผศ. คณะสังคมวิทยา อาจจะเจอไมค์ลอยจ่อปาก เพราะอาจารย์แกจะเดินรอบห้องเรียนพันคนและถามคำถามเสมอและถามทุกคาบ !!!
  • แต่ถ้าวิชานี้เป็นเหล่าคณาจารย์รัฐศาสตร์สอน วิชานี้จะเป็นนรกน้อย ๆ ทันที
 • "คุณวัชระ" เป็นชื่อเรียกของอาจารย์ท่านหนึ่งแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ เพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้สอนวิชา TU110 ที่ตึก บร.4 และมีที่มาจาก ป้าอุม่าวิชชี่ เพราะว่าท่านมักจะสั่งเจ้าหน้าที่ของตึกให้ดับไฟ หรี่ไฟ ขอSubtitle ว่า "คุณวัชระค่ะ ขอ..." เสมอ และเจ้าหน้าที่ประจำนั้นชื่อ "วัชระ" เหมือนกัน นักศึกษาปีหนึ่งเกือบทุกคนจะเข้าใจผิดว่าคือ ผศ.ดร. เป็นประจำ และ เป็นถูกนำมาใช้เป็นมุกตลกของกองสันทนาการและบุคคลทั่วไปเสมอ และถ้าบอกว่า "คุณวัชระ" เมื่อไหร่ ก็หมายถึง ผศ.ดร. คนนี้แน่ๆๆ
  • บางครั้งนักศึกษาก็แอบเรียกว่า "คุณจุฑาทิพย์ที่มีคุณวัชระเป็นอาวุธ" จากคำบรรยายที่ว่า "พระอินทร์มีวัชระเป็นอาวุธ"
  • เคยมีอาจารย์พิเศษท่านหนึ่งมาบรรยายในวิชานี้ แกบรรยายอย่างไม่หยุดตลอด 3 ชม. และปิดท้ายการสอนด้วยการเควี้ยงไมค์ทิ้งและตะโกนด่าเด็กว่า "ออกไป" เพราะนักศึกษาเริ่มเซ็งและเดินออกจากห้อง
  • และอาจารย์เองก็เป็นอาจารย์พิเศษของคณะสถาปัตย์ฯ และแอบกระซิบนักศึกษาในห้องว่า ผมเปล่า เค้าสั่งมา สรุป ต้นเหตุคืออาจารย์วัชระ นี่เอง
  • อาจารย์ท่านนี้เลยไม่รับบรรยายที่รังสิตอีกเลย!!!
 • เนื่องจากธรรมศาสตร์รังสิตใหญ่โตมาก บางครั้งเราอาจจะเห็นอาจารย์ต้องหายานพาหนะไปสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เดิน รถจักรยาน มอร์เตอร์ไซต์ รถยนต์ ตามแต่รสนิยม
  • บางครั้งเราอาจได้เห็นอธิการบดี ปั่นจักรยานแถวตึกกลาง เพราะที่นี่มีจักรยานประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหาร
  • เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี คณะนิติศาสตร์ก็มีจักรยานประจำตำแหน่งคณบดีด้วยเช่นกัน และมีป้ายบอกตำแหน่งพร้อมชื่อคณบดี
 • อาจารย์รัฐศาสตร์ท่านหนึ่งสามารถสอนเนื้อหาให้จบได้ทัน ทั้ง ๆ ที่ โดดสอนไปมากถึง 8 ครั้ง ครั้งละสามชม. ในเทอมเดียว !!!
 • "นงกับนิต" เป็นชื่อของอดีตอธิการบดีสองท่าน
 • บางครั้งเราจะเห็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมาก สามีมักจะมารอภรรยาสอนหนังสือที่รังสิตอยู่เสมอ
 • ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ มักเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นอาจารย์ที่นี่และเรียนจบที่นี่เพราะนิสัยแกแปลกกว่าเด็กจุฬาฯทั่ว ๆ ไป และแกสามารถบอกเล่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ได้ประทับใจดีกว่าศิษย์เก่าหลาย ๆ คน
 • รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา ก็เคยสอนที่นี่ จบที่นี้ เดิมที่เคยคิดเรียนรัฐศาสตร์แต่หนีไปเรียนภาษาแทน เพราะอดีตรัฐศาสตร์รับน้องโหด
 • ความมีเสรีภาพของที่นี่ ทำให้มีนักศึกษาคนหนึ่งเคยชกกับพี่ว้าก และมีเรื่องกับรุ่นพี่ที่ชอบรังแกรุ่นน้องเสมอ คน ๆ นั้นคือ อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
 • "โฆษกประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เป็นฉายาของรองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษาคือ อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เพราะเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง แกมักอยู่ตามหน้าช่องที่วีหรือสัมภาษณ์ นสพ. อย่างน้อยสองฉบับ
 • อาจารย์บางท่านผ่านเหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทำให้นักศึกษาหนีเข้าป่าเป็นจำนวนมาก และบางคนจะมีอาการฝังใจหรือ "6 October Syndrom"
 • สมัย 6 ตุลา มีอาจารย์ฝ่ายขวาบางท่านเข้าร่วมกับนวพลและมีส่วนรู้เห็นในการสังหารหมู่ด้วย
 • อาจารย์ประวัติศาสตร์ของที่นี่เป็นราชบัณฑิตอยู่สองท่านคือ ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และ ศ.เพ็ชรี สุมิตร
 • คณะที่มีศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศอยู่ที่ธรรมศาสตร์คือ คณะนิติศาสตร์ มีศาสตราจารย์มากถึง 11 ท่าน
 • อาจารย์ธรรมศาสตร์มีหลายคนที่ได้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เช่น สุรพล นิติไกรพจน์ ปราณี ทินกร รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ สมบัติ จันทรวงศ์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อัมมาร สยามวาลา จิตติ ติงสภัทรติ์ ลิขิต ธีรเวคิน เป็นต้น
  • ศ.ดร.ปราณี ทินกร กับ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นสามีภรรยาคู่แรกและคู่เดียวที่ได้รับรางวัลนักจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาเศรษฐศาสตร์
  • ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ เป็นอาจารย์ของ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และทั้งคู่ก็เป็นนักวิจัยดีเด่นสาขารัฐศาสตร์ด้วย
 • ทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ก็ธรรมศาสตร์สมชื่อ เพราะอาจารย์และศิษย์เก่าที่นี่ได้ทุนไปเสียส่วนใหญ่ เช่น วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ลิลี่ โกศัยยานนท์ ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล ภรรดา ทามุระ ปรัชญา เวสารัชช์ พัชรา พัชราวนิช ธเนศ เมฆจำเริญ วรเจตต์ ภาคีรัตน์ เป็นต้น
 • อาจารย์สาวสวยแห่งธรรมศาสตร์สองท่านคือ ผศ.ดร.การดี ปรีชานนท์ กับ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล ปัจจุบัน อ.พิจิตรา ย้ายไปสอนมหาวิทยาลัยแถวสามย่านแล้ว
 • อาจารย์คณะสังคมวิทยา ส่วนใหญ่มักไม่จบสังคมวิทยาตอน ป.ตรี แต่มักจะจบโทและเอกด้านนี้เสียส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่มักจบโทที่คณะนี้ด้วย
 • ชื่ออาจารย์ที่สับสนกันมากที่สุดคือชื่อของ รศ.ดร.พงศ์สวัสดิ์ สวัสดิพงศ์ คณะสังวิทฯ กับ รศ.มรว.พงศ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณะบัญชีฯ
 • อาจารย์ที่หน้าตาดีที่สุดในคณะสังวิทฯ คือ รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร
 • มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมท เคยมาสอนที่คณะวารสารสมัยที่เป็นแผนกอิสระด้วย
 • รศ.ศันสนีย์ ตันติวิท เป็นอาจารย์สายวิทย์คนเดียวที่ค้านการย้ายท่าพระจันทร์มารังสิต 4 ปี
 • ผชศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นอาจารย์ชื่อดังติดท๊อปฮิตของคณะนิติศาสตร์ เพราะท่านไม่เคยออกข้อสอบได้ "ปรกติ" เลย อนึ่งใครที่ตอบข้อสอบของท่านได้ถูกธงและครบทุกประเด็น ไม่จำเป็นต้องมาเรียนแล้วล่ะ
 • อ.ชไมพร แห่งคณะสังเคราะห์ เคยเป็นแอร์โฮสเตส แต่แกเป็นลีดคณะศิลปศาสตร์ ป๊าดดดดดดด.....
 • อาจารย์ผู้ชายคณะศิลป์ศาสตร์ ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 80 เลยก็ว่าได้) เป็นตุ๊ดและเกย์ 

ความเชื่อ

 • ธรรมศาสตร์ต้องมีนักศึกษากระโดดตึกเป็นประจำทุกปี ไม่รู้เป็นอะไร
 • ลิฟท์แดง อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ถ้าอยากลองของแรงๆ ในธรรมศาสตร์มีอยู่สองที่ คือหอเอเชียนเกมส์โซนบี (บางตึก) กับที่สะพานดาวหรือไม่ก็เรือนไทยหลังหอพระ
 • นักศึกษาคณะนิติฯปีหนึ่งทุกคน ต้องอ่านแพ่งให้จบก่อนวันรพี ไม่งั้นจะตกแพ่ง แต่บางคนเทพๆอ่านไม่ทันมันก็ผ่านนะ ฮ่าๆ
 • เด็กธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มักมีความเชื่อว่า หากใครเห็นตัวเงินตัวทอง ในน้ำหรือบนหญ้าก็แล้วแต่ ให้รีบพูดคำว่า "GET A" หลายๆรอบ เพราะนั่นหมายถึงคุณมีโอกาสจะได้ A จริงๆ ไม่เชื่ออย่าลบลู่

ของกิน

 • โรงอาหาร SC ปัจจุบันกลายเป็น โรงอาหารวิศวะ 2 ไปซะแล้วเพราะ 50% ที่กินข้าวที่นี่ล้วนแต่ใส่ชอปทั้งนั้น ส่วนโรงอาหารวิศวะก็กลายเป็นโรงอาหาร SIIT ไปแล้วเพราะกว่า 80% ใส่ชอปสามบรรทัด+ปักSIITกลางหลัง
 • ร้านป้าขายอาหารตามสั่งแถวๆหออินฯ ที่อยู่ตรงปลายสุดทาง เป็นร้านสุดท้ายก่อนจะถึงทางเข้าด้านหลังของร้านครัวมี้ เป็นร้านที่ขึ้นป้ายว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว แต่ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยว เป็นร้านที่ให้กับเยอะมาก ในราคา 30 บาท กินข้าวหมดก่อนทุกที แต่ก็สามารถขอเติมข้าวได้ และสามารถสั่งกับแบบบวกได้ในราคา 40 บาท โดยจะได้กับเยอะมาก เมื่อรวมกับการเติมข้าวได้ คุณจะได้รับปริมาณเท่ากับข้าวจานละ 30 สองจาน ในราคา 40 บาท
  • ในกรณีที่ป้าเค้าเป็นคนทำนะ ถ้าลุงเค้าทำก็ขอให้ลืมๆทุกข้อไปซะ...
  • ร้านป้าเค้ามีลูกสาวคนนึง ชื่อน้องมินท์... ออกแนวโรคจิตพอควร พูดจากระโชกโฮกฮาก เก็บตังค์ไม่เกรงกลัวคนกิน แถมโดนครูที่โรงเรียนมัธยม "แง่ง" ผมทุกเดือน (ป้าเค้าเล่ามา)
  • ปัจจุบัน ไม่รู้ป้าหายไปไหนแล้ว กลับมาเลยนะป้า...
 • ร้านป้าชลอ อาคาร 14 ชั้น ตรงข้าม หอ C-11 เป็นร้านที่ทำอาหารได้ช้าสมชื่อจริงๆ เพราะข้าวผัดจานเดียว เคยสั่งตอน 6 โมงได้ กินตอน 2 ทุ่ม
 • ร้านไก่ทอดชื่อร้านต้นคูณ บางทีก็เรียกร้านนี้ว่าร้านพี่เก๋ แถวหอทรงพิเชษฐ์ รสชาติเด็ดดวง บางครั้งได้ฉายา "ไก่กัญชา" เพราะกินแล้วมันติดกันทุกราย เวลาทอดไก่แล้วกลิ่นจะลอยมาเตะจมูก โคตรหิวเลย... แต่ถุงละ 20 บาท ชิบหาย..
 • ร้านขายอาหารตามสั่งที่อยู่ตรงหน้าหอพักใน เรียกกันว่า โต้รุ่ง แต่ไม่ยักขายยันเช้าแฮะ ก็ปิดเที่ยงคืนเท่าเวลาหอปิดนั่นแหละ
  • ร้านโต้รุ่ง มีร้าน ป้าจิต กับร้าน ป้าพร ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านจำนวนลูกค้าเป็นอย่างมาก
  • ร้านป้าจิต เป็นร้านขายอาหารตามสั่งที่คุณสามารถ Create เมนูอาหารได้เท่าที่คุณจะสร้างสรรค์ได้ และเท่าที่ร้านเขาจะมีวัตถุดิบ
  • นอกจากเมนูอาหารจะเมคได้เองแล้ว เรื่องที่น่าสนคือชื่อผู้สั่ง ลองตั้งชื่อผู้สั่งตลกๆสิ หัวเราะกันทั้งโต้รุ่งเลย
  • ร้านอาหารป้าจิตที่โต้รุง หากคุณเขียนชื่อผู้สั่งเป็นภาษาอังกฤษ จะอ่านไม่ออกนะ
 • หากต้องการกินส้มตำอร่อย ๆ ต้องไปที่สะพานสูง หรือเค้าเรียกกันว่า ไฮ-บริดจ์ !?!
 • มีร้านนึงดังมากแต่อยู่ห่างไกล ใครไม่เคยไปอาจตกใจว่าในหลืบมีร้านอหารสุดยอดอร่อยด้วยนั่นคือ ร้านบ้านจิบ อาหารระดับโรงแรม ราคารังสิต เข้าไปทางยูเทิร์นที่จะกลับมาหอบราวนี่ แต่แทนที่จะยูเทิร์นกลับให้เลี้ยวซ้ายไปแทนจะเห็นร้านบ้านจิบอยู่ หาป้ายง่ายมาก เวลาเดินก็ให้เดินข้ามคอลงไป ถึงแม้ร้านจะสภาพชุมชนมากแต่อาหารอร่อย แล้วอีกเรื่องมาร้านนี้ต้องทำใจเพราะคนทำใจเย็นมว๊ากๆๆๆๆๆๆๆ
 • ร้านขายกล้วยปิ้งหลังหออินฯ ที่เป็นลุงกะป้าขายแบบสบายอารมณ์คนซื้อเยอะแต่แกจะปิ้งแบบเรื่อยๆมาเรียงๆ แต่อร่อยจริงๆนะ
 • ขนมบราวนี่ เป็นขนมที่อร่อยขึ้นชื่อของที่รังสิต เวลาไปเรียนที่ บ.ร.4 คนมักจะต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อซื้อขึ้นไปกิน ทั้งๆ ที่หน้าห้องเขียนว่า "ห้ามนำอาหารและน้ำเข้ามาในห้องบรรยาย" ก็ตาม

กิจกรรม

 • เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีทั้ง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย และสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
 • สภานักศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบ อมธ. แต่ถึงกระนั้น ทั้งสองกลุ่มเป็นเพื่อนกัน
 • การเมืองในมหาวิทยาลัยดุเดือดมาก พรรคไหนทำอะไรพลาดจะถูกประจานขึ้นเฟคบุค
 • ถ้าอยากเป็น อมธ. จงเข้าธรรมเพื่อโดม อยากทำเพื่อมหาลัยก็... ตามใจเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ทำอะไรมากไม่ได้หรอก
 • กกต. หรือคนที่ดูแลการเลือกตั้งทำได้แค่นับคะแนน ถ้ามีคนโกงก็ทำอะไรไม่ได้ ถึงขนาดมีการปลดป้ายชวนไปเลือกตั้งลงไปกองกับพื้นและเอาป้ายเลือกตั้งเบอร์ ... มาขึ้นแทน กกต. ทำได้แค่มอง
  • แต่กกต.ได้ค่านักคะแนนกับดูแลกล่องเลือกตั้งวันล่ะ 200 นะเออ
 • คนที่สมัครพรรคนึงพอแพ้ก็ไปอยู่อีกพรรคที่ชนะ
 • คนไม่ไปเลือกตั้ง อมธ. กับ สภา. เพราะไม่รู้ว่ามีไปเพื่ออะไร และไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรนอกจากรวมตัวคนบ้ากฎหมาย "ตามมาตรา... นี้จะกระทำไม่ได้!"
 • ชมรม ชุมนุม กลุ่มกิจกรรม ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ อมธ. แต่ อมธ. ชอบสำคัญตัวผิดเหมือนฉันเป็นเจ้าของทุกๆคน
 • มธ. ชมรม ชุมนุม ตั้งได้ยากมากๆ ไม่รู้เพราะกลัวงบหายหรือเปล่า
 • ถ้าของบกิจกรรมต้องขอก่อนเปิดเทอม และต้องมีวุฒิเป็นชมรม ชุมนุมเท่านั้น ถ้าเป็นกลุ่มอิสระขออย่างมากได้แค่ 5000 โดยพิจารณางบประมาณ เพราะเค้ามีให้แค่ปีละ สองหมื่น
 • ชุมนุมศิลปะและการแสดง เป็นชุมนุมดราม่าอย่างแท้จริงเอาใจจ่าดราม่าไปเลย เคยทำป้ายชวนคนไปดูละครทำเอกสารและปั้มตรากองกิจก่อดราม่า
 • ชุมนุมโฟโต้ เป็นชุมนุมคนรวยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีห้องล้างฟิลม์แห่งความลับ และมีข่าวลือว่าห้องล้างฟิลม์นั้นไม่ได้ไว้ล้างฟิลม์แต่เอาไว้...
 • กองสันทนาการ เคยเป็นส่วนหนึ่งของ อมธ. แต่ต่อมาเหมือนจะมีดราม่าเลยแยกตัวออกมา
 • ชุมนุมทียูโพกซองส์เป็นชุมนุมที่เกิดจากคนที่พลาดรักจากทียูแบร์น
 • โดยประธานชุมนุมและคณะกรรมการชุมนุมสายดนตรีส่วนใหญ่เป็นเด็กคณะวารสารศาสตร์
 • ห้องชุมนุมดนตรีไม่รู้ว่าไม่พอใช้หรืออย่างไร ชอบออกมาซ้อมข้างนอกทำให้ อมธ. ต้องออกไปประชุมข้างนอกบ่อยครั้ง
 • มีห้องชุมนุมในตึกกิจกรรมที่รังสิตมีเครื่องอ่านลายนิ้วมือติดหน้าห้อง อยู่ชั้นสาม ดูโอเวอร์มาก
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สามารถหายด้วยเวลาเพียง 0.5 นาที ถ้าวางในตึกกิจกรรม ตอนนี้ติดกล้องแล้ว โดยหน้าห้อง อมธ.และสภา ไม่มีกล้องติดอยู่ อ่าส์
 • มธ. ไม่มีชมรม ชุมนุม ด้านเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ส่วน ITTAG ไม่ใช่ชุมนุมแต่เป็นกลุ่มอิสระภายในหอพัก
 • ปกติหอพักในมหาลัย จะไม่ให้เข้าเกิน 24:00 แต่ถ้าทำกิจกรรมด้วยพลังกระดาษ จะทำให้กลับหลัง 24:00 ได้ เฉพาะหอชายเท่านั้นที่ทำได้เเต่ไม่ต้องมีกระดาษก็เข้าได้ยามไม่ว่าพูดอะไรเลยบางทีหลับยามด้วยซ้ำ บางครั้งพบว่าออกไปกินเหล้า กลิ่นเหล้งหึง แต่เอาบัตรกลับดึกก็เข้าได้
 • เสรีภาพของนักศึกษา A มักไปทำร้ายเสรีภาพของนักศึกษา B
 • ชุมนุมวรรณศิลป์ มีคนอยู่แต่ไม่กล้ารับเอกสารชอบให้แปะหน้าห้อง เป็นองค์กรลับที่นานๆทีจะออกสังคมและเป็นองค์กรเฉพาะกลุ่มเข้าถึงยาก
 • ชุมนุมเชียร์ อยู่ภายใต้การปกครองของสมาคมธรรมศาสตร์ เป็นชุมนุมที่มีห้องเยอะที่สุดในมหาวิทยาลัยและเป็นชุมนุมที่มีไม่มีคนเข้าตอนเทอมหนึ่ง เพราะไม่มีอะไรทำ ตัดสินใจทำอะไรเองไม่ได้ แต่จะมา PEEK ช่วงงานบอลและมักคนมีสำคัญตัวผิดเยอะมาก เพราะคิดว่าตัวเองทำงานหนักที่สุด แอบโซตัสนิดๆ ด้วยเพื่อนสู่เพื่อน
  • พัสดุเป็นตำแหน่งงานที่เหนื่อยที่สุด นอกจากต้องขนของขึ้นสแตนแล้วยังต้องควบคุมฝูงชนที่ขึ้นมา
  • พีอาร์เป็นตำแหน่งที่คนหน้าตาดี ชอบมาอยู่มากที่สุดเพราะได้ออกหน้าออกตา
  • สวัสดิ์เป็นตำแหน่งที่แอบเหนื่อยแต่ก็ได้ทำงานในที่ร่มๆ และเด็กพัสดุบางคนเห็นว่าทำไมสวัสดิ์กับพัสดุถึงแแยกกัน
  • ฝ่ายสนามเป็นตำแหน่งที่ปิดทองหลังพระที่สุดเพราะไม่เคยเห็นว่าทำอะไร เพราะไม่เคยมีใครเห็นเพราะงานนั้น...
  • งบประมาณของชุมนุมเชียร์นั้น...ซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไรรู้แต่ว่างบประมาณสามารถถอย S Serial ได้สองคัน (กว่า)
  • คณะกรรมการคัดเลือกด้วยวิธี ...
  • ถ้าอยู่ชุมนุมเชียร์นานๆจะเกิดอาการ...
 • กองกิจ ส่วนใหญ่หมายถึงกองกิจกรรมนักศึกษา แต่จริงๆเค้าจะบอกว่า กองกิจการนักศึกษา
 • กองกิจกรรม อมธ และสภา ห้องไซต์เดียวกัน และดูไฮโซมากๆเพราะมีแอร์เย็นสบายเปรมปรี
 • ชุมนุมพุทธที่นี่มีสองชุมนุม คือ พุทธสายป่า และ พุทธสายธรรมกายและวัฒนธรรม โดยชุมนุมพุทธสายธรรมกายจะยึดกิจกรรมทุกอย่างด้านสายวัฒนธรรมทั้งหมด และตักบาตตอนเช้าจะเป็นพระของวัดธรรมกาย (เพราะอยู่ใกล้นิดเดียว)
 • ตึกกิจกรรมเปิดถึง 23:00 ไม่ได้เปิด 24 ชั่วโมง
 • นักศึกษาที่ทำกิจกรรม ไม่ได้ชั่วโมงเรียนหรือหน่วยกิตใดๆ ทำด้วยใจล้วนๆ

edit @ 13 Jun 2012 17:12:12 by folkswaken

edit @ 13 Jun 2012 17:15:09 by folkswaken

Comment

Comment:

Tweet

JOhrck Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Great.

#434 By afHNUrxaiyBWRRoN (93.116.187.104|93.116.187.104) on 2014-01-08 12:46

Sick of all the japan announcements? Our company is on this website on your behalf

#433 By zippo ?????????? (198.27.85.187) on 2013-11-14 03:00

Some people Previously used to Laugh at the japan - Nowadays I actually laugh at them

#432 By ????? ?????? (192.99.8.96) on 2013-11-14 00:07

The ultimate strategy for men that you could understand about straight away.

#431 By ?? (192.99.8.96) on 2013-11-13 13:30

Just stop Whining , Start Off a personal men Venture Alternatively

#430 By ???????? ???? (192.99.8.96) on 2013-11-11 19:46

japan will help everybody by simply including a number of special functions and features. It's a unvaluable thing for all fan of japan.

#429 By ????????? (192.99.8.96) on 2013-11-11 14:50

{The things you should do|Listing of advantageous actions|Do the following} to find out about women before you are left behind.

#428 By bose ae2i (195.154.167.165) on 2013-11-08 00:21

watch was a bit too simple before, however right now it's {impossible|pretty much impossible|close to impossible|virtually impossible}

#427 By bose oe2 (195.154.167.165) on 2013-11-07 21:32

They Previously used to Laugh at the japan - Now We laugh at all of them

#426 By sacs burberry france (195.154.167.165) on 2013-11-01 16:12

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
NIXON(????) http://www.sikusawath.com/

#425 By NIXON(????) (62.210.202.235) on 2013-11-01 07:16

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?
sowatchnet.com http://www.sowatchnet.com/

#424 By sowatchnet.com (62.210.202.240) on 2013-10-29 05:04

Sick of the japan news reports? I'm there for your needs
????????? http://???????.tierlacrosse.com/???-keen-japan-16.html

#423 By ????????? (195.154.167.165) on 2013-10-29 02:17

Sick of all japan chit chat? We are at this website available for you!

#422 By ?????? 181G ???? (195.154.167.165) on 2013-10-27 20:21

I absolutely love your blog and find most of your post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

#421 By Canada Goose Norge (27.153.208.212) on 2013-10-27 10:16

{Perhaps|I would guess|Its possible|Might be possible|It is possible that|Maybe|Most probably|Possibly|Presumably|There is a chance} You Also Make A lot of these Goof ups With the bag !

#420 By ??????????? (195.154.167.165) on 2013-10-26 13:37

Here Is A Method That Is Even Helping bag-industry experts To Rise

#419 By ??????????? (195.154.167.165) on 2013-10-24 11:51

watch was just too easy previously, but now it is {impossible|nearly impossible|close to impossible|virtually impossible}

#418 By ?????? ??? (195.154.167.165) on 2013-10-23 21:01

The actual reason why not a soul is referfing to watch {and|and due to this fact|and therefore|and as a result} the thing you {should engage in|ought to execute} straight away.

#417 By ?????????????? (195.154.167.165) on 2013-10-22 03:24

I absolutely love your blog and find most of your post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

#416 By Canada Goose Parka (110.85.114.47) on 2013-10-17 12:29

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?
???? ?????? http://www.sztopcf.com/images/ad/BVLGARI17.html

#415 By ???? ?????? (62.210.202.241) on 2013-10-17 05:39

they ended up not described right but i love Louis Vuitton Authentic nevertheless extremely a lot. i will always want extra Louis Vuitton Authentic later to come.

#414 By Louis Vuitton Authentic (108.171.255.42) on 2013-10-17 04:20

watch was a bit too simple before, but these days it is {impossible|just-about impossible|close to impossible|virtually impossible}

#413 By NIXON A037-486 (192.99.6.95) on 2013-10-16 17:12

Up-to-date information- watch {Will certainly Have|Can Have|May Have|May Play} A Major role In Virtually Any Site administration
???? ????? http://www.allkidney.com

#412 By ???? ????? (192.99.6.95) on 2013-10-16 03:32

Hello! I've been following your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to say keep up the good work!
????? ?? ?? http://tokei.mywebpp.com/?????(diesel)???-topsale-9.html

#411 By ????? ?? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-15 13:31

The Ugly {Truth|Fact|Actuality|Facts|Unavoidable fact|Honest truth} Concerning Your Amazing japan Desire

#410 By ???? ??? (192.99.6.95) on 2013-10-15 09:23

{Perhaps|I'd think|Its possible|Might be possible|It's possible that|Maybe|Probably|Possibly|Presumably|There's a risk} You Also Make Most of these Mistakes With the bag ?
www.austinteeclub.com/ http://www.austinteeclub.com/????-??????????-legend-walker-??????-???????-?????-jp-2025.html

#409 By www.austinteeclub.com/ (192.99.6.95) on 2013-10-08 00:54

Many people Used to Laugh at japan - But These Days We laugh at all of them

#408 By ????? ?? (192.99.6.95) on 2013-10-07 16:03

Creative men E-book Divulges Guidelines On How To Rule The men World
?????????? http://www.ocquo.com/????-japan-14.html

#407 By ?????????? (192.99.6.95) on 2013-10-07 13:07

Fed up with all the men scoops? We're here to suit your needs!!

#406 By michael kors?? ???? (192.99.6.95) on 2013-10-07 11:21

Parajumpers Jackets Canada is in the early phases of the revenues Parajumpers Outlet.As a number of garments has its very own usage and feature, winter season coats are made to fit the way of life of females in a Parajumpers Sale. High high quality, extra-durable products are utilized in production, using styles integrating extremely technological parts created using a Parajumpers requires in mind; discrete wallets, parachute the neck and throat fastenings and relocating ventilation systems all have sensible uses whether it's securing on your own or your useful add-ons from the aspects, as very well as giving the ancestry details that make Parajumpers a desirable and unique brand name. New Parajumpers Jackets are warm sale now, women and guy Parajumpers Jacket using huge price cut, affordable Parajumpers Jackets on Our Parajumpers Outlet Store.

#405 By parajumpers norge (110.89.12.49) on 2013-10-07 03:08

News-- bag {Will certainly Have|Can Have|May Have|May Play} A Leading role In Any Administration

#404 By ???????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 21:28

japan can help every one of us by simply including several exceptional features and characteristics. This is a unvaluable thing for any supporter of japan.

#403 By ???????????? (192.99.6.95) on 2013-10-04 21:16

The thing Every body Need To Know With Regards To bag Internet business
??? ?????? http://www.quiettitleaction.net/???-nike-japan-7.html

#402 By ??? ?????? (192.99.6.95) on 2013-10-04 21:11

{Everything you should do|List of advantageous actions|Carry out the following} to learn more about watch before you are left behind.

#401 By ?? ????1 ??? (192.99.6.95) on 2013-10-04 20:26

Hot watch E book Illustrates Ideas On How To Rule The watch Scene

#400 By ????????? (192.99.6.95) on 2013-10-03 13:44

Sick of all japan gossip? I'm at this site to meet your requirements!!
nike ????? http://www.quiettitleaction.net/???-nike-japan-7.html

#399 By nike ????? (192.99.6.95) on 2013-10-02 20:53

{Find out what you should do|Variety of positive practices|Do the following} to discover more regarding watch well before you're left out.

#398 By ??? G???? (192.99.6.95) on 2013-10-02 11:53

watch was all too easy in the past, but now it is {impossible|practically impossible|close to impossible|virtually impossible}

#397 By ?????????? (192.99.6.95) on 2013-10-02 10:58

{Every thing you should do|Selection of helpful things to do|Perform the following} to discover women well before you are left out.
casio g-shock http://www.kwl.co/gshock-g????-japan-2.html

#396 By casio g-shock (192.99.6.95) on 2013-10-02 09:22

I absolutely love your blog and find most of your post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

#395 By Dame Nike air max 90 (110.85.71.178) on 2013-10-01 12:26

great site. Keep doing

#394 By londonhoist.co.uk (216.244.78.70, 61.144.14.99, 61.144.14.109) on 2013-09-30 09:08

Attention ! I just found an glitch in your website! Check if your theme is set the right way!

#393 By www.theclassicgarden.net (177.39.172.190) on 2013-09-28 16:27

Here Is A Solution That's Even Helping bag-experts To Grow
???? ?? http://www.hollars-dollars.com

#392 By ???? ?? (186.94.208.74) on 2013-09-27 13:38

Innovative men Book Clearly shows Easy Methods To Dominate The men Scene

#391 By ???????? ????? (192.99.6.95) on 2013-09-27 12:03

index.php?action=profile;u=

#390 By modèle artsy mm louis vuitton (14.150.73.230) on 2013-09-27 03:59

Fantastic article! I'll subscribe correct now wth my feedreader software package!

#389 By www.ravensoundradio.co.uk (190.207.178.73) on 2013-09-27 02:49

{Find out what you ought to do|Selection of optimistic options|Carry out the following} to discover more regarding watch well before you are left out.
???? ????? http://www.landrovaltimes.info

#388 By ???? ????? (192.99.6.95) on 2013-09-27 00:01

Here's A Approach That's Even Allowing bag-pros To Grow

#387 By casio g-shock (192.99.6.95) on 2013-09-26 17:08

Further from the ultimate strategy for the men which you can explore right now.

#386 By ??????? ??? (192.99.6.95) on 2013-09-24 17:13

Researches- bag {Will certainly Have|Can Have|May Have|May Play} A Critical role In Virtually Any Website administration

#385 By CASIO ?????? ?????? (192.99.6.95) on 2013-09-22 10:51