เรื่องทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศ สถาปนาโดยท่านผู้ประศาสน์การ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย อดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศและ กระทรวงมหาดไทยและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีชื่อเดิมว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ม.ธ.ก.) ที่ต้องตัดคำว่า "และการเมือง" ออกนั้นเพื่อไม่ให้น.ศ.ฝักใฝ่การเมืองมากไป รวมระยะเวลาที่ใช้ชื่อนี้ 18 ปี
 • เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ใช้ตำแหน่งผู้ประศาสน์การ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอธิการบดี) และตำแหน่งผู้ประศาสน์การมีเพียงท่านเดียว คือ ดร.ปรีดี พนมยงค์เพื่อยกย่องท่านในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเป็นนายกรัฐมนตรี คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ ด้วย
 • วันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (ตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เพราะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
 • ที่ตั้งเดิมของมหาวิทยาลัยก่อนจะย้ายไปที่ท่าพระจันทร์คือ ตึก ร.ร.กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เชิงสะพานผ่านพิภพภพลีลา ปัจจุบันเป็นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • นายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ออกแบบ ตึกโดม โดยความหมายของตึกโดม คือ ตัวโดมที่เป็นรูป 6 เหลี่ยม เพราะจะได้สะท้อนถึงหลักที่ 6 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎรคือจะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎร และ ที่ยอดตัวโดมแหลมขึ้นฟ้า เปรียบโดมเสมือนดินสอ ที่จดบันทึกวิชาความรู้และเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่รู้จักจบสิ้นเอาไว้บนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่
 • จุดประสงค์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่แก่ประชาชนทุกชนชั้นโดยเก็บค่าเล่าเรียนให้น้อยที่สุด
 • ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระธรรมจักร เกิดขึ้นในปี 2479 มีความหมายว่าสถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพระพุทธศาสนาในการกล่อมเกลาบัณฑิตสิ่งที่อยู่กลางธรรมจักรคือพานรัฐธรรมนูญ หมายถึงการยึดมั่นเชิดชูรัฐธรรมนูญ
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นยูงทอง มีอยู่ 5 ต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเพาะชำเอง และเสด็จฯมาทรงปลูกด้วยพระองค์เอง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมีร.ร.เตรียม เรียกว่า ชั้นเตรียมปริญญาชื่อ ร.ร.เตรียม ม.ธ.ก. (ต.ม.ธ.ก.) เพื่อผลิตนักเรียนเข้าเรียนต่อใน ม.ธ.ก. มีแค่ 8 รุ่นเท่านั้น แล้วก็ยุบไป
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นเจ้าของธนาคารเอเชียด้วย เพราะตอนแรกไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาล จึงไม่ได้รับงบฯ และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาบัญชี
 • คณะเริ่มแรกตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย มี 4 คณะ คือ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
 • เพลงประจำมหาวิทยาลัยมี 2 เพลง เพลงแรกที่ใช้ คือ เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว แต่งโดยขุนวิจิตรมาตรา และเพลงที่ 2 คือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจะได้ดูเป็นกลาง แต่ไม่สำเร็จ และอีกครั้งในปี 2507 มีมติจากสภาการศึกษาแห่งชาติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยภูมิพล โดยให้โอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรวมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบัน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่สมาคมธรรมศาสตร์มีมติคัดค้าน จึงไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด
 • งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯครั้งแรก มีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ณ ทุ่งพระสุเมรุ สนามหลวง ผลคือเสมอกัน 1-1 โดยครั้งนั้นยังไม่มีขบวนพาเหรด แปรอักษรหรือเชียร์ อย่างในปัจจุบัน
 • งานฟุตบอลประเพณีปีใดที่ไหนเป็นเจ้าภาพ ก็จะเอาชื่อของที่นั่นขึ้นก่อนซึ่งการเป็นเจ้าภาพ ธรรมศาสตร์จะเป็นครั้งที่เป็นเลขคี่ จะใช้ว่า ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ส่วนจุฬาฯจะเป็นครั้งที่เป็นเลขคู่ จะใช้ว่า จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
 • งิ้วธรรมศาสตร์ เป็นงิ้วล้อการเมืองโดยมีต้นกำเนิดจาก คณะนิติศาสตร์ แต่ปัจจุบันเรียกว่า งิ้วสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์
 • พระองค์ภาฯ ทรงเคยเข้าศึกษาในคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยทรงจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2
 • ในอดีตหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหอประชุมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • มหาวิทยาลัยถูกปิดความเป็นตลาดวิชาลงเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็นระบบสอบเข้าแทน
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จมาทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์กับนักศึกษา มธ.
 • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยควบกับตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ตามระเบียบ ก.พ. นั้นข้าราชการจะทำงานพร้อมกันทีเดียว 2 แห่งได้ แต่จะได้รับเงินเดือนอีกแห่งเพียงครึ่งเดียวโดย อ.ป๋วยเลือกรับเงินเดือนคณบดีเต็มอัตรา 8,000 บาทและรับเงินเดือนผู้ว่าแบงค์ชาติครึ่งอัตราคือ 25,000 บาทแทน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีผู้อัญเชิญธรรมจักรบนเสลี่ยงอย่างเช่นจุฬาฯ ในงานฟุตบอลประเพณี เพราะถือว่า ธรรมจักรอยู่ในหัวใจของนักศึกษาทุกคน โดยผู้ที่เดินนำขบวนอัญเชิญธรรมจักร เรียกว่า ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ มีหน้าที่เชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย ป้ายประกอบ และดรัมเมเยอร์ ผู้ที่ได้รับหน้าที่เดินนำขบวนอัญเชิญธรรมจักรคนแรก คือ นายชวน หลีกภัย
 • จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้ก่อตั้ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นวันธรรมศาสตร์อีกด้วย
 • โขนธรรมศาสตร์ เคยใช้เป็นการแสดงในการสมโภชน์การสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
 • ลานโพ (เป็นชื่อเฉพาะไม่มี ธ์) เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของธรรมศาสตร์และสังคมไทยนับตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ที่ขบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนร่วมกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
 • ผู้มีพระคุณในเหตุการณ์ 14 ตุลา คือแม่ค้าย่านท่าพระจันทร์และปากคลองตลาด ที่จัดทำเสบียงส่งให้ตลอด
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื้อที่ 1,110 ไร่เป็นเวลา 30 ปี รวมค่าเช่า 3,000 บาท
 • รถโดยสารใน มธ.รังสิต คือ รถราง รอนานมากๆ บางทีไม่จอดด้วย แถมคนขับก็ดุยังกะแมว
 • หอเอเชี่ยนเกมส์ เป็นหอมหาวิทยาลัยรัฐฯที่หรูที่สุด มีแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่นยูบีซี ลิฟท์ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ 02 ส่วนตัวทุกห้อง ต่อเนตได้สบายๆ ค่าไฟแพงหูฉี่เลย เปิดแอร์อย่างเดียวตกช.ม.ละ 6 บาท หอเอเชี่ยนเกมส์จะมีโซน A-E แต่หอน.ศ.จะอยู่ที่โซน B C E โซน B เป็นโซนห้องละ 4 คน มี 8 หลังๆละ 8 ชั้น โซน C เป็นโซนห้องละ 2 คน มี 11 หลังๆละ 8 ชั้น เช่นกัน ส่วนโซน E มี 2 หลังๆละ 4 ชั้น
 • หอในเป็นหอพัดลม อาบน้ำรวม จะมีอะไรที่เหมือนๆกับหอมหาวิทยาลัยอื่นทั่วๆไป
 • ลักษณะของโดมแต่ละที่
  • โดมไม้เมืองพี่ ท่าพระจันทร์
  • โดมเปลือยขวัญ รังสิตทรงศรี
  • โดมแก้ว ลำปางธานี
  • โดมน้องพี่ เชิดชูธรรม นำผองชน
 1. คลื่น PCT จะมีที่หอเอฯ โซนซี อินเตอร์โซน แล้วก็บ.ร.1-บ.ร.4 แต่เดี๋ยวนี้มีเกือบทุกที่ ยกเว้นตึก SC หรือเกาะ SC ซึ่งไร้คลื่นอย่างมากกกก
 2. ที่ศูนย์รังสิตมีโชว์รูมรถยุโรปด้วย ไม่ว่าจะเป็น S-class, BMWseries5, เฟอรารี่ ฯลฯจะสามารถหาดูได้ที่ SIIT แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นจะเป็นของอาจารย์
 3. SIIT กับ วิศวะ ภาคอินเตอร์ คือคนละอย่างกัน เพราะ SIIT เป็นอีกสถาบัน แต่สังกัดม.ธรรมศาสตร์
 4. ธรรมศาสตร์ ที่แยกออกไปจากท่าพระจันทร์แต่เดิมเรียกเป็นวิทยาเขตนะ
 5. ธรรมศาสตร์ มี 4 ศูนย์ คือท่าพระจันทร์ รังสิต พัทยา และลำปาง
 6. แต่แปลกที่ "ท่าพระจันทร์" ไม่มีคำว่า