Q&A : ทำไมต้องเรียนจิตวิทยา?

 

น้องๆ เคยสงสัยไหมว่า 

- ทำไมคนแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก

แม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน ลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมหลายๆ ด้าน ก็ยังไม่เหมือนกัน 

- ทำไม ฝาแฝดที่มีวันเกิดวันเดียวกันแท้ๆ แต่นิสัยกลับต่างกันสุดขั้ว 

- ทำไมพี่น้องที่คลานตามกันมากลับมีความถนัดกันคนละเรื่อง 

- ทำไมผู้ชายกับผู้หญิงจึงคิดต่างกัน?? 

 

 

คำถามเหล่านี้ น้องๆ สามารถหาคำตอบได้จากการเรียนจิตวิทยาครับ

เพราะศาสตร์จิตวิทยาเน้นการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์

เพื่อสามารถระบุสาเหตุรวมทั้งหาหนทางในการ ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วย

 

 

นอกจากน้องๆ จะได้เพลิดเพลินกับความรู้ที่แปลกใหม่และท้าทายของศาสตร์ทางจิตวิทยา

การทำความเข้าใจคน รวมถึงสังคมและโลกใบนี้แล้ว น้องๆ ยังจะได้สำรวจจิตใจและพฤติกรรมของตนเอง

เพื่อทำความเข้าใจตนเองให้มากขึ้นด้วย ลองคิดดูสิครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนกับการเรียนรู้จิตใจของเราเอง

มีห้องทดลองที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่

โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำและมอบรากฐานความรู้ให้อย่างครบถ้วน

 

 

บอกได้คำเดียวครับว่า “จิตวิทยา น่าค้นหากว่าที่คิด”

 

 

 

 

 

Q&A :  เรียนจิตวิทยา จบไปแล้วไปเป็นจิตแพทย์หรือเปล่าคะ?

เรียนจิตวิทยา เมื่อจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างคะ?

 

ไม่สามารถเป็นได้ครับ หากน้องสนใจอยากจะเป็น"จิตแพทย์" ต้องไปเรียนคณะแพทยศาสตร์

 

น้องๆ ที่เรียนทางด้านจิตวิทยาเมื่อจบไปแล้ว

สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของมนุษย์ได้ทั้งหมดครับ

เช่นนักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาลจิตเวช

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มูลนิธิต่างๆ 

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิจัย

นักวางแผนในองค์กร

นักการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์นักพูด

นักเขียน

ฯลฯ 

แต่หากน้องๆ อยากมีความรู้เฉพาะด้านสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่ต้องการได้

 

 

 

 

Q&A : นักจิตวิทยา เหมือนจิตแพทย์หรือไม่คะ?

 

ต้องบอกก่อนว่านักจิตวิทยา เราเน้นศึกษา"พฤติกรรม"ของมนุษย์

ทั้งที่เป็นพฤติกรรมปกติและพฤติกรรมของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติ

โดยวิธีการแก้ปัญหาบุคคลของทั้งสองอาชีพ ต่างกัน ดังนี้ครับ

 

- นักจิตวิทยา "เน้น" การให้คำปรึกษาการทำแบบสอบวัด หรือบำบัดด้วยความสัมพันธ์

- จิตแพทย์ "เน้น" การใช้ยา และเทคนิคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต

 

 

 

 

Q&A :  แล้วอยากจะเป็นนักจิตวิทยา ต้องเรียน 6 ปีเหมือนจิตแพทย์หรือเปล่าคะ?

 

ไม่ครับ 

สามารถจบได้ภายใน 4 ปี :-)

 

Q&A : วิชาจิตวิทยา มีสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ?

ต้องเข้าห้องปฏิบัติการทดลองด้วยหรือเปล่าคะ?

 

น้องๆ จะได้เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ครับ 

ซึ่งน้องๆ ยังสามารถเน้นเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ ที่ต้องการได้ 5 กลุ่มวิชาหลักๆ ได้แก่

 

 

1. จิตวิทยาการปรึกษา – ศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาปัญหาของมนุษย์การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้งอกงาม การปรับพฤติกรรมมนุษย์เพื่อเข้าใจถึงวิธีการให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่ถูกต้อง

 

 

2. จิตวิทยาสังคม – ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสังคม การคล้อยตาม การโน้มน้าวใจ เจตคติ พฤติกรรมฝูงชนบุคลิกภาพที่แตกต่างกันของมนุษย์ เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม

 

 

3. จิตวิทยาพัฒนาการ – ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตายปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในช่วงอายุที่แตกต่างกัน เพื่อทำความเข้าใจ รับมือ และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

 

4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ – ศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร แรงจูงใจในการทำงานวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างเจตคติในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้สามารถเข้าใจและส่งเสริมการทำงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด

 

5. จิตวิทยาคลินิก– ศึกษาระเบียบวิธีการประเมินบุคคลเฉพาะราย โดยใช้วิธีการที่มีระเบียบแบบแผน ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์ และการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการวินิจฉัยพฤติกรรมทั้งปกติและอปกติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิต โรคจิต โรคประสาทและการให้คําแนะนําในการป้องกันรักษา

 

 

น้องๆ ทุกคนสามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานของศาสตร์จิตวิทยาทั้ง 5 สาขา นอกจากนี้ยังจะต้องศึกษาวิชาชีววิทยา วิชาสถิติเบื้องต้น และระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการวิจัยทางจิตวิทยาด้วยครับ

 

 

แล้วน้องๆ จะมีโอกาสเข้าห้องทดลองทางจิตวิทยาด้วย ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกประสบการณ์ให้กับน้องๆ อย่างมากลองนึกถึงภาพห้องทดลอง มีเครื่องมือหลายๆ รูปแบบ ทั้งแบบสอบถาม เครื่องวัดการตอบสนองทางจิตใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิจัยมีห้องสังเกตการณ์ทดลอง การจำลองสถานการณ์การให้คำปรึกษาเครื่องจับชีพจรวัดอารมณ์ อุปกรณ์สกรีนกัลวานิก-รีซิสแทนส์และอื่น ๆ อีกมากมาย แถมยังได้เพลิดเพลินกับการวิจัยแปลกๆทางจิตวิทยาที่หลายคนไม่ทราบมาก่อนด้วย

 

 

 

 

Q&A : จิตวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกี่สาขาคะ? ทั้งระดับป.ตรี และป.โท 

 

ระดับปริญญาตรีมี 3 สาขา เรียนที่ มธ. ศูนย์รังสิต ได้แก่

1. จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology)

2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (I/O Psychology)

3. จิตวิทยาการปรึกษา (Counselling Psychology)

 

 

หากสนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท ก็มีให้เลือก 2 สาขา เรียนที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ได้แก่

1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (I/O Psychology)

2. จิตวิทยาการปรึกษา (Counselling Psychology)

 

 

 

 

Q&A : หนูเรียนสายศิลป์ภาษามาไม่ทราบว่าสามารถสมัครเข้าเรียนจิตวิทยา มธ. ได้ไหมคะ?

แล้วคะแนนสอบเข้าสูงหรือเปล่าคะ?

 

เรียนได้ครับ 

น้องๆ ที่เรียนสายวิทย์ ศิลป์คำนวณ ศิลป์ภาษา และศิลป์สังคม

สามารถสมัครแอดมิชชั่นเข้ามาเรียนต่อทางด้านจิตวิทยาได้ทุกคนครับ

 

น้องๆ สามารถดูคะแนนแอดมิชชั่นในปีก่อนๆ ได้ที่http://www.cuas.or.th/default_index.html

 

 

 

Q&A : ทำไมคนนิยมเลือกเรียนจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อ่านที่ http://folkswaken.exteen.com/20120601/psychology-thammasat-university

และที่ http://jubjitcamp.jimdo.com/history/

 

Comment

Comment:

Tweet

Badminton free betting and the best football free betting and online football betting best football in the UK free online free betting

#2021 By http://www.baseballonlinebet.com (188.165.251.18|188.165.251.18) on 2014-03-08 05:59

{The 50|The Ten} MostNutty bag Secrets-and-cheats... And The Ways To Make use of them!

#2020 By ????? ? (198.27.85.187) on 2013-11-14 10:45

This Is A Tactic That Is In fact Helping bag-professionals To Improve

#2019 By kate moss pour longchamp (192.99.8.96) on 2013-11-08 23:33

The best technique for the men that it's possible to understand about immediately.

#2018 By ??? ?? ???? ??? ?? HD (195.154.167.165) on 2013-11-07 15:43

watch was too simple previously, however now it's {impossible|more-or-less impossible|close to impossible|virtually impossible}

#2017 By sacs burberry france (195.154.167.165) on 2013-11-02 02:30

The things Every body Should Know With Regards To bag Business

#2016 By D&G ????????? (195.154.167.165) on 2013-11-01 12:57

The ideal magic formula for men that it's possible to explore right away.
?????? ????????? http://www.rayapress.com/???gucci-japan-23.html

#2015 By ?????? ????????? (195.154.167.165) on 2013-10-31 04:37

Cutting edge men Publication Will show The Right Way To Rule The men Market
??? http://www.buysneakersjp.com

#2014 By ??? (195.154.167.165) on 2013-10-28 20:28

Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
watchfineitem.com http://www.watchfineitem.com/

#2013 By watchfineitem.com (62.210.202.240) on 2013-10-28 14:08

Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
????? ?? ?? http://www.xiaoxueyeah.com/orient-watch-siaf

#2012 By ????? ?? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-28 13:38

{Trade|Current market|Scene|Web business|Overseas} Report : women Described as An Essential In the present day

#2011 By ??????? (195.154.167.165) on 2013-10-27 23:47

The fundamental principles behind watch that you can gain from starting today.

#2010 By ??????????? (195.154.167.165) on 2013-10-26 14:03

Companies Used to Laugh at the japan - But Now I laugh at them

#2009 By LV N63006 (195.154.167.165) on 2013-10-24 10:32

in general buy wow gold I've now started receiving compliments.

#2008 By buy wow gold (62.210.200.93) on 2013-10-22 05:28

Concepts behind watch that you can profit by beginning today.

#2007 By ?????? ?????? (195.154.167.165) on 2013-10-22 04:35

Decided to buy each of these sell wow gold 2010.Needed these folks on a holiday so that you England remain the winter months,a sisters and therefore counterparts would drive them of for me...So street fashion,so niceand so competent checking.Really bad these individuals streched therefore muchBought an inferior capacity,on the other hand are worthy of ventured anothersize way down.

#2006 By sell wow gold (62.210.200.93) on 2013-10-19 17:35

I Loved Louis Vuitton. They're so adorable and go along with almost everything.

#2005 By Louis Vuitton (108.171.255.42) on 2013-10-17 03:06

{Perhaps|I'd believe|Its likely|It's possible|It's possible that|Maybe|Most likely|Possibly|Apparently|There is a chance} You Also Make These kinds of Mistakes With the bag ?
????? ???? http://www.allkidney.com/?????-?????emporio-armani-japan-10.html

#2004 By ????? ???? (192.99.6.95) on 2013-10-16 14:02

bag {Got|Eventually got} You Straight down? Our Company Has The Best Solution

#2003 By ???? ???? (192.99.6.95) on 2013-10-16 13:30

Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
?????? ??? http://ryoko.cepsum.com/???????-japan-1.html

#2002 By ?????? ??? (62.210.202.243) on 2013-10-11 09:44

Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
???? ???? http://watches.flashead.com/????elgin-??-watches-25.html

#2001 By ???? ???? (62.210.202.241) on 2013-10-09 07:37

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.
??? ?? ?? http://watches.flashead.com/???zenith-??-watches-8.html

#2000 By ??? ?? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-09 05:19

{Perhaps|I'd assume|Its possible|Its possible|It's possible that|Maybe|Probably|Possibly|Apparently|There is a risk} You Also Make These types of Slip ups With bag ?
??????4? ?? http://www.austinteeclub.com/???????-japan-1.html

#1999 By ??????4? ?? (192.99.6.95) on 2013-10-07 20:00

japan aids every one of us by integrating a lot of special capabilities and options. This is a unvaluable item for any fan of japan.
????????? http://www.ocquo.com/???-japan-110.html

#1998 By ????????? (192.99.6.95) on 2013-10-07 12:43

Customers Often Laugh at japan - But This Time We laugh at all of them

#1997 By nike dunk (192.99.6.95) on 2013-10-07 10:19

Methods behind watch that it's possible to take pleasure from starting today.

#1996 By ????? MK?? ????? (192.99.6.95) on 2013-10-07 09:57

Legend Who Happens To Be Concerned About men.

#1995 By ??? ?????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 16:50

{Marketplace|Market|Scene|Enterprise|Foreign} Announcement : women Described as An Essential In today's times

#1994 By ???????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 05:03

Player Who May Be Terrified Of men.
adidas ????? http://www.quiettitleaction.net

#1993 By adidas ????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 03:11

The basic principles behind watch that you are able make full use of commencing today.

#1992 By ?????????? (192.99.6.95) on 2013-10-03 18:19

{The Eight|The Ten} MostLoco bag Secrets... And Ways To Use them

#1991 By KHAKI?? ???? (192.99.6.95) on 2013-10-02 10:34

Advanced men Book Exposes Method To Dominate The men Marketplace

#1990 By ??? ??? (192.99.6.95) on 2013-10-02 08:56

/topic.php?p=*

#1989 By maglia portiere bambino (14.150.73.132) on 2013-09-30 16:37

Why no one is talking about watch {and|and for that reason|and therefore|and as an outcome} the actions you {should implement|ought to perform} immediately.

#1988 By ??? ??????????? (192.99.6.95) on 2013-09-27 14:21

{The thing you ought to do|Checklist of beneficial practices|Perform the following} to discover more about women well before you're left out.
??? ??????2 http://www.sneakersnike.info/????????nike-air-hyped-ii-???-??????2 ?????????-jp-2445.html

#1987 By ??? ??????2 (192.99.6.95, 36.74.50.214) on 2013-09-27 05:27

Great new men Book Shows Ideas On How To Rule The men Arena
??????? 576 http://www.landrovaltimes.info

#1986 By ??????? 576 (192.99.6.95) on 2013-09-26 19:00

{Every little thing you ought to do|Collection of constructive actions|Do the following} to discover watch well before you are left behind.

#1985 By ??????? 574 ???????? ?? (192.99.6.95) on 2013-09-26 18:09

End Protesting and complaining , Start Off your own men Distribution campaign In exchange

#1984 By ???G (192.99.6.95) on 2013-09-26 16:46

{The 30|The Ten} MostSilly bag Secrets and cheats... And Approaches To Utilise them

#1983 By ?????? (192.99.6.95) on 2013-09-25 19:39

{Everything you ought to do|Report of optimistic things to do|Carry out the following} to learn more about women before you're left out.

#1982 By bakku.radiologybiz.com (192.99.6.95) on 2013-09-24 15:12

The reason not a soul is discussing about watch {and|and consequently|and therefore|and as a result} the things that you {should begin doing|ought to take care of} today.

#1981 By www.remxat.com (192.99.6.95) on 2013-09-22 14:41

Exactly why not a soul is posting about watch {and|and due to this fact|and therefore|and as a consequence} exactly what one {should do|ought to execute} immediately.

#1980 By abaloriosytutoriales.com ??? (192.99.6.95) on 2013-09-20 15:32

bag {Got|In time got} You All the way down? We Now Have The Perfect Solution

#1979 By ???????????? (192.99.8.96) on 2013-08-31 02:22

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time!

#1978 By louis vuitton monogram vernis prix (219.136.102.70) on 2013-08-28 04:53

Cliaint Tar Bexar Met ar vótáil laistigh an titim de 2011 d'fhonn a bhriseadh síos an chumhacht iarbhír, chomh maith le chéile a úsáid a

#1977 By prada borse (110.84.171.69) on 2013-08-23 07:04

One Of The Most Thorough makeup E book You Ever Seen Or Your Money Back Mac Makeup For Sale http://www.usa-macmakeupwholesale.com

#1976 By Mac Makeup For Sale (220.161.115.22) on 2013-08-20 23:41

?????????????? ????????????????? ?.?. ^ ^ | ?????????????????????????

#1975 By www.art.ca/en/art/mksuppliers.php (120.33.216.99) on 2013-08-20 10:38

?????????????? ????????????????? ?.?. ^ ^ | ?????????????????????????

#1974 By Toms Sale (117.26.254.157) on 2013-08-20 06:06

The Progressive sunglass strategy Discovered By My Good Friend Oakley Frogskins Sunglasses http://www.replica-oakleysunglassesusa.com

#1973 By Oakley Frogskins Sunglasses (59.60.115.52) on 2013-08-19 23:41

?????????????? ????????????????? ?.?. ^ ^ | ?????????????????????????

#1972 By Toms Outlet (27.159.209.251) on 2013-08-18 22:05