Q&A : ทำไมต้องเรียนจิตวิทยา?

 

น้องๆ เคยสงสัยไหมว่า 

- ทำไมคนแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก

แม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน ลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมหลายๆ ด้าน ก็ยังไม่เหมือนกัน 

- ทำไม ฝาแฝดที่มีวันเกิดวันเดียวกันแท้ๆ แต่นิสัยกลับต่างกันสุดขั้ว 

- ทำไมพี่น้องที่คลานตามกันมากลับมีความถนัดกันคนละเรื่อง 

- ทำไมผู้ชายกับผู้หญิงจึงคิดต่างกัน?? 

 

 

คำถามเหล่านี้ น้องๆ สามารถหาคำตอบได้จากการเรียนจิตวิทยาครับ

เพราะศาสตร์จิตวิทยาเน้นการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์

เพื่อสามารถระบุสาเหตุรวมทั้งหาหนทางในการ ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วย

 

 

นอกจากน้องๆ จะได้เพลิดเพลินกับความรู้ที่แปลกใหม่และท้าทายของศาสตร์ทางจิตวิทยา

การทำความเข้าใจคน รวมถึงสังคมและโลกใบนี้แล้ว น้องๆ ยังจะได้สำรวจจิตใจและพฤติกรรมของตนเอง

เพื่อทำความเข้าใจตนเองให้มากขึ้นด้วย ลองคิดดูสิครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนกับการเรียนรู้จิตใจของเราเอง

มีห้องทดลองที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่

โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำและมอบรากฐานความรู้ให้อย่างครบถ้วน

 

 

บอกได้คำเดียวครับว่า “จิตวิทยา น่าค้นหากว่าที่คิด”

 

 

 

 

 

Q&A :  เรียนจิตวิทยา จบไปแล้วไปเป็นจิตแพทย์หรือเปล่าคะ?

เรียนจิตวิทยา เมื่อจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างคะ?

 

ไม่สามารถเป็นได้ครับ หากน้องสนใจอยากจะเป็น"จิตแพทย์" ต้องไปเรียนคณะแพทยศาสตร์

 

น้องๆ ที่เรียนทางด้านจิตวิทยาเมื่อจบไปแล้ว

สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของมนุษย์ได้ทั้งหมดครับ

เช่นนักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาลจิตเวช

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มูลนิธิต่างๆ 

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิจัย

นักวางแผนในองค์กร

นักการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์นักพูด

นักเขียน

ฯลฯ 

แต่หากน้องๆ อยากมีความรู้เฉพาะด้านสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่ต้องการได้

 

 

 

 

Q&A : นักจิตวิทยา เหมือนจิตแพทย์หรือไม่คะ?

 

ต้องบอกก่อนว่านักจิตวิทยา เราเน้นศึกษา"พฤติกรรม"ของมนุษย์

ทั้งที่เป็นพฤติกรรมปกติและพฤติกรรมของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติ

โดยวิธีการแก้ปัญหาบุคคลของทั้งสองอาชีพ ต่างกัน ดังนี้ครับ

 

- นักจิตวิทยา "เน้น" การให้คำปรึกษาการทำแบบสอบวัด หรือบำบัดด้วยความสัมพันธ์

- จิตแพทย์ "เน้น" การใช้ยา และเทคนิคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต

 

 

 

 

Q&A :  แล้วอยากจะเป็นนักจิตวิทยา ต้องเรียน 6 ปีเหมือนจิตแพทย์หรือเปล่าคะ?

 

ไม่ครับ 

สามารถจบได้ภายใน 4 ปี :-)

 

Q&A : วิชาจิตวิทยา มีสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ?

ต้องเข้าห้องปฏิบัติการทดลองด้วยหรือเปล่าคะ?

 

น้องๆ จะได้เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ครับ 

ซึ่งน้องๆ ยังสามารถเน้นเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ ที่ต้องการได้ 5 กลุ่มวิชาหลักๆ ได้แก่

 

 

1. จิตวิทยาการปรึกษา – ศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาปัญหาของมนุษย์การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้งอกงาม การปรับพฤติกรรมมนุษย์เพื่อเข้าใจถึงวิธีการให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่ถูกต้อง

 

 

2. จิตวิทยาสังคม – ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสังคม การคล้อยตาม การโน้มน้าวใจ เจตคติ พฤติกรรมฝูงชนบุคลิกภาพที่แตกต่างกันของมนุษย์ เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม

 

 

3. จิตวิทยาพัฒนาการ – ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตายปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในช่วงอายุที่แตกต่างกัน เพื่อทำความเข้าใจ รับมือ และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

 

4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ – ศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร แรงจูงใจในการทำงานวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างเจตคติในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้สามารถเข้าใจและส่งเสริมการทำงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด

 

5. จิตวิทยาคลินิก– ศึกษาระเบียบวิธีการประเมินบุคคลเฉพาะราย โดยใช้วิธีการที่มีระเบียบแบบแผน ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์ และการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการวินิจฉัยพฤติกรรมทั้งปกติและอปกติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิต โรคจิต โรคประสาทและการให้คําแนะนําในการป้องกันรักษา

 

 

น้องๆ ทุกคนสามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานของศาสตร์จิตวิทยาทั้ง 5 สาขา นอกจากนี้ยังจะต้องศึกษาวิชาชีววิทยา วิชาสถิติเบื้องต้น และระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการวิจัยทางจิตว